กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล
ศูนย์ EMS
การเงินการคลัง
การควบคุมภายใน
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ
กลุ่มงานสาธารณสขมูลฐาน
กลุ่มงานนิติการ
งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ