ระบบรายงานสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

 

 
ระบบรายงานสถานการณ์ จากดาวเทียม
 
รายงานเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบ
ระบบรายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562
 
Download แบบบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT 1)
Download ทะเบียนติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตต่อเนื่อง (MCATT.2  สำหรับผู้ใหญ่)
Download แบบรายงานสถานการณ์เบื้องต้นการช่วยเหลือ
Download แบบฟอร์มเวชระเบียนสำหรับเด็ก
Download แบบฟอร์มเวชระเบียนสำหรับผู้ใหญ่