ทะเบียนรายชื่อสถานประกอบการ / ร้านค้าที่ได้รับใบรับรอง " อาหารปลอดภัย "
ร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับป้าย " Clean Food Good Test "
และตลาดสดที่รับได้รับป้าย " ตลาดสด น่าซื้อ "
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2552


กระทรวงสาธารณสุข
สถานประกอบการ / ร้านค้าที่ได้รับใบรับรอง " ป้ายทองอาหารปลอดภัย "
ร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับป้าย " Clean Food Good Test "
ตลาดสดที่ได้รับป้าย " ตลาดสด น่าซื้อ "

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับรองแหล่งผลิตพืช GAP
รับรองมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. (045)-262699 โทรสาร. (045)-241918