คำสั่งคณะกรรมการฯ จังหวัด
คำสั่งคณะกรรมการฯ เขต 10
เกณฑ์ราคาพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562
เกณฑ์ราคาพื้นฐานระบบวงจรปิด ปี 2560
แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาฯ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
แบบรายงานผลการจัดหาฯ
ระบบเห็นชอบการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์