รวม Link ตรวจสอบสถานการณ์
รวมสถานการณ์ในไทย
  https://covid19.th-stat.com/
 
จุดเด่น
1. รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในไทยแบบเรียลไทม์
2. มีแผนผังการแพร่เชื้อ
3. ข้อมูลการติดแยกตามช่วงเวลา
4. สถิติทั่วไป เช่น อายุ เพศ สัญชาติ
5. รายงานประวัติการติด โควิด-19 ของผู้ป่วยแต่ละราย
  https://covidtracker.5lab.co/
  https://covid19.workpointnews.com/
 
จุดเด่น
1. รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในไทยแบบเรียลไทม์
2. รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ โดยใช้แผนที่โลก
3. รายงานผู้ติดเชื้อทั่วโลก และสถานะความเสี่ยงในการเดินทางของแต่ละประเทศ
4. รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ โควิด-19
ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
   
รวมสถานการณ์รอบโลก
  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
  https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
  https://thestandard.co/coronavirus-coverage/
 
จุดเด่น
1. รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ โดยใช้แผนที่โลกและตารางแจกแจงรายประเทศ
2. รวบรวมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด
3. รวบรวมคู่มือป้องกัน และ How to การอยู่กับโควิด-19
  https://www.worldometers.info/coronavirus/
  https://www.healthmap.org/covid-19/
  https://www.covidvisualizer.com/
   
เว็บแสดงร้านขายหน้ากากอนามัย และจำนวนหน้ากากอนามัยคงเหลือ
 
https://maskmapthai.web.app/
   
หากใครมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19 แจ้งความประสงค์รับการสนับสนุนอาหารจากซีพีเอฟ โดยลงทะเบียนได้ที่ LINE CPFRESHMART >> http://bit.ly/2PFFcyB
แล้วกรอกข้อมูลใน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSect8-SZ2AGLiYNmItG4QTRPrQeU1NxDrsjBC4R5YaSUzkEbw/viewform
   

 

การทำงานที่บ้าน
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ สดช
แบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ
คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่
   
ICON infographic
   
แนวทางการให้รหัสโรค COVID-19
   
มาตรการการป้องกันการติดเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ 18 มีนาคม 2563
   
คำสั่งปิดจุดผ่อนปรน
   
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ
กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
   
แนวทางการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชน ของคลินิคทันตกรรมภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์การระบาด COVID-19
   
แบบประเมินความเสี่ยง
  http://covid19.thaitechstartup.org/
  http://rajavithi.emergencymed.net/test/th_index.php
   
แนวทาง Home Quarantine ประกาศ 24 มีนาคม 2563
   
มาตรการรักษา ประกาศโดยกรมการแพทย์ ณ 24 มีนาคม 2563
   
แนวทาง อสม.เคาะประตูบ้าน ประกาศโดยกรม สบส. ณ 24 มีนาคม 2563
   
CPG สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ 30 มีนาคม 2563
   
แผนการจัดหารทรัพยากร ประกาศโดย อย. ณ 24 มีนาคม 2563
   
Social Distancing โดยกรมอนามัย ณ 24 มีนาคม 2563
   
เเนวทางปฎิบัติงานสำหรับการตรวจเอกซเรย์ปอด เเละ เเนวทางป้องกันตนเองสำคัญๆจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เเละรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
   
ความรู้พื้นฐาน COVID-19 ตอนที่ 1 โรคโควิด-19 การติดเชื้อ การป่วย การดูแลรักษา การป้องกันการแพร่เชื้อและการติดเชื้อ
โดย คณะแพทยศาสต์ โ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   
แนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protection Equipment : PPE)
   
คำสั่งปิดสถานที่ราชการชั่วคราว 26 มีนาคม - 12 เมษายน 2563
   
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานในที่พัก จังหวัดอุบลราชธานี (กรณีบุคลากรต้องทำงานที่บ้าน)
   
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
   
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
   
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
   
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
   
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
   
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)
   
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   
คู่มือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
   
แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19
   
.เอกสารการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการรักษา COVID-19 หากเกิดการระบาดในวงกว้าง วันที่ 26 มีนาคม 2563​ โดย​ กรมการแพทย์​ กระทรวงสาธารณสุข

 

แนวทางการเบิกงบประมาณ COVID-19
Slide นำเสนอ ที่ประชุม EOC โดย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 30 มีนาคม 2563
   
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ข้อตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
   
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏฺบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   
แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่าย
   

Slide นำเสนอที่ประชุม EOC 30 มีนาคม 2563 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ
กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

 

18 มีนาคม 2563
23 มีนาคม 2563
24 มีนาคม 2563
25 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
27 มีนาคม 2563
30 มีนาคม 2563