กลับหน้าแรก

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มแรกก่อตั้งได้อาศัยห้องว่าการมณฑลอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี) เรียกชื่อว่า สำนักงาน สาธารณสุขมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งมีพระพรพิทักษ์ (รัตน์ ทรัพยานนท์) เป็น สาธารณสุขมณฑลคนแรก ในปี พ.ศ. 2469 ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงชื่อมณฑล จึงเปลี่ยนเป็นนายแพทย์อนามัยจังหวัด ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์อนามัยจังหวัดต่อ ๆ มาตามลำดับ
1. ขุนบำเพ็ญ สุขกิจ ( ผัน บุญยพุกนะ ) พ.ศ. 2469 - 2473
2. ขุนสุทรรศนามัย ( สุทรรศน์ สัมปัตตะวนัช ) พ.ศ. 2473 - 2476
3. ขุนสุขกิจบำรุง ( ยัง เลขะวัฒนะ ) พ.ศ. 2476 - 2476
4. ขุนสุทรรศนามัย ( สุทรรศน์ สัมปัตตะวนัช ) พ.ศ. 2482 - 2486
5. ขุนวินิจสุขเวชช์ ( เจียม ศิริปุชกะ ) พ.ศ. 2486 - 2498
ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ขุนวินิจสุขเวชช์ ( เจียม ศิริปุชกะ ) ได้รับงบประมาณจาก กองควบคุมโรคติดต่อ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในสมัยหลวงพยุงเวชศาสตร์เป็นอธิบดี นายแพทย์ประเมิน จันทรวิมล เป็นหัวหน้ากอง มาสร้างอาคารที่ทำการใหม่ ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูล จึงได้ย้ายที่ทำการจากศาลากลางจังหวัด มาอยู่ที่อาคารหลังใหม่ เรียกชื่อว่า ที่ทำการอนามัยจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์อนามัยจังหวัดคนต่อมา คือ นายแพทย์เขียน กรัยวิเชียร

ในปี พ.ศ. 2498 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างอาคารหลังที่ 2 ขึ้น เมื่อก่อสร้างเสร็จได้ใช้เป็นที่ทำการของ หน่วยงานกามโรคและคุดทะราท โดยมีนายวิทยา แสงสุขทอง พนักงานอนามัยตรี ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย ขึ้นตรงต่อนายแพทย์อนามัยจังหวัด ต่อมามีแผนกสงเคราะห์แม่และเด็ก ซึ่งก็ได้อาศัยส่วนหนึ่งของอาคารหลังนี้เป็นที่ทำการด้วย สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานีได้ใช้อาคารหลังนี้เป็นหน่วยควบคุมกามโรคเรื่อยมา จนกระทั่งมีการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก แม้จะมีการซ่อมบำรุงรักษาอยู่เสมอ ประกอบกับความคับแคบในการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ เกิดความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน การประสานงาน ตลอดจนการให้บริการประชาชน นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก จึงได้จัดทำแผนการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม ่ในปี พ.ศ. 2534 เพื่อของบประมาณจากสาธารณสุข แต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงไม่ได้รับการอนุมัติ

 

  ภาพอาคารหลังที่ 1
   
  ต่อมานายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย ได้ขออนุมัติเงินเหลือจ่ายจากหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่เหลือในปีงบประมาณ 2537 จำนวน 11,298,700 บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ขึ้น พร้อมทั้งกับขออนุมัติรื้อถอนอาคารที่ทำการหน่วย ควบคุมกามโรคและคุดทะราดเดิม ซึ่งเป็นบริเวณก่อสร้างอาคารใหม่ดังกล่าว ในการก่อสร้างอาคาร ได้ใช้แบบแผนกระทรวง สาธารณสุขตามแบบ เลขที่ 7216 และ 7216 / พิเศษ ซึ่งดัดแปลงมาจากอาคารอำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร เป็นอาคารหลังที่ 1 อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี หลังที่ 2 ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2540 ทางด้านทิศตะวันตกของอาคารหลังเดิม โดยดัดแปลงจากแบบแปลน ของอาคารพัสดุ ให้สามารถใช้เป็นห้องสำนักงานของฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อาคารหลังที่ 3 เป็นอาคารที่ทำการสำนักงานหลังเดิม


แผนผังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


 

ที่ตั้ง       :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ :  0-4526-2692, 0-4524-4801
โทรสาร   :  0-4521-1918
 เวปไซด์ : http://www.phoubon.in.th/
 

 

รายนามผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สาธารณสุขมณฑลอุบลราชธานี
พระพรพิทักษ์ ( รัตน์ ทรัพยานนท์ ) พ.ศ. 2469
นายแพทย์อนามัยจังหวัด

  1. ขุนบำเพ็ญ สุขกิจ ( ผัน บุญยพุกนะ)            พ.ศ. 2469 – 2473
  2. ขุนสุทรรศนามัย ( สุทรรศน์ สัมปัตตะวนิช )   พ.ศ. 2473 – 2476
  3. ขุนสุขกิจบำรุง ( ยัง เลขะวัฒนะ )               พ.ศ. 2476 – 2476
  4. ขุนสุทรรศนามัย ( สุทรรศน์ สัมปัตตะวนิช )   พ.ศ. 2482 – 2486
  5. ขุนวินิจสุขเวชช์ ( เจียม ศิริปุชกะ )              พ.ศ. 2486 – 2496
  6. นายแพทย์เขียน กรัยวิเชียร                       พ.ศ. 2496 – 2498
  7. นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานันท์                   พ.ศ. 2498 – 2498
  8. นายแพทย์มะลิ ไทยเหนือ                         พ.ศ. 2498 – 2503
  9. นายแพทย์เขียน กรัยวิเชียร                        พ.ศ. 2503 – 2507
  10. นายแพทย์สวิช ราษฎร์จำเริญสุข         พ.ศ. 2507 – 2516

นายแพทย์ใหญ่จังหวัด
             1. นายแพทย์พิสุทธิ์ อุตตะโมท                      พ.ศ. 2516 – 2516
             2. นายแพทย์สวิช ราษฎร์จำเริญสุข                 พ.ศ. 2516 – 2519

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

1. นายแพทย์สวิช ราษฎร์จำเริญ พ.ศ. 2519 – 2520
2. นายแพทย์ยรรยง ภูตระกูล พ.ศ. 2520 – 2528
3. นายแพทย์ชัยชนะ สุวรรณเวช พ.ศ. 2529 – 2530
4. นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ พ.ศ. 2530 – 2533
5. นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก พ.ศ. 2533 – 2536
6. นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย พ.ศ. 2536 – 2539
7. นายแพทย์อัครเดช เพ็ญศิริ พ.ศ. 2539 – 2545
8. นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ พ.ศ. 2545 – 2546
9. นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย พ.ศ. 2546 – 2553
10. นายแพทย์สุรพร ลอยหา พ.ศ. 2553 – 2559
11. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา พ.ศ.2559 - 2561
12. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

   ผอ.สนง.ส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข

  1. นายแพทย์บุญเกียรติ ประภาประเสริฐ          พ.ศ. 2520 – 2525
  2. นายแพทย์ลือชา วนรัตน์                          พ.ศ. 2525 – 2526
  3. นายแพทย์วีระชัย ปิตะวรรณ                      พ.ศ. 2526 – 2531

ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

 1. นายแพทย์วีระชัย ปิตะวรรณ                     พ.ศ. 2531 – 2532
 2. นายแพทย์วิจิตร หวังประเสริฐกุล               พ.ศ. 2532 – 2534
 3. นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย                      พ.ศ. 2534 – 2535
 4. นายแพทย์ประยงค์ คณาพันธ์                    พ.ศ. 2535 – 2536
 5. นายแพทย์สมาน ชัยสิทธิ์                         พ.ศ. 2536 – 2537
 6. นายแพทย์สุรพร ลอยหา                          พ.ศ. 2537 – 2542
 7. นายแพทย์สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ             พ.ศ. 2542 – 2545
 8. นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์                     พ.ศ. 2545 – 2548
 9. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร               พ.ศ. 2548 – 2553

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ

1. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร พ.ศ. 2553 - 2556
2. นพ.ดนัย เจียรกูล พ.ศ.2556 - 2560
3. นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน
4. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข
     1.
นายทองอินทร์ ผ่องใส                            พ.ศ. 2532 – 2536
     2. นายแพทย์สุรพร ลอยหา                          พ.ศ. 2536 – 2537
     3. นายนิพนธ์ มานะสถิตพงศ์                        พ.ศ. 2537 – 2540

นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ

1. นายนิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ พ.ศ.2540 - 2554
2. นางสาวไพรัช บุญจรัส พ.ศ.2554 - 2555
3. นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ พ.ศ.2556 - 2560
4. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ พ.ศ.2560 - ปัจุบัน

นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารสาธารณสุข) เชี่ยวชาญ

1. นายลำพูน ฉวีรักษ์ พ.ศ.2555 - 2559
2. นายอดุลย์ วรรณชาติ พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) เชี่ยวชาญ

1. นางปริญญา ผกานนท์ พ.ศ.2551 - 2555
2. นายประสพ สารสมัคร พ.ศ.2556 - 2558
3. นายประสิทย์ พันธ์จูม พ.ศ.2559 - 2559
4. นางสิริพร วงศ์ตรี พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน