กลับหน้าแรก

 
น.พ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

น.พ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
รก.นายแพทย์ (เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
นายแพทย์(เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.สาโรช สมชอบ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายประทีป บุญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข(เชี่ยวชาญ) ด้านส่งเสริมพัฒนา
นางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง
ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ)
นางสาวกาญจนา มหาพล
เภสัชกร เชี่ยวชาญ
นายธานินทร์ ไชยานุกูล
รก. นักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญ) ด้านวิชาการ
นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง
รก. นักวิชาการสาธารณสุข(เชี่ยวชาญ)ด้านบริหาร

 


หัวหน้ากลุ่มงาน
นางลำดวน ศรีขาว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นางรำไพ สุวนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นส.นันทิกร จำปาสา
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวอลิษา สุพรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ สุขภาพจิตและยาเสพติด
นายวิโรจน์ เซมรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
นางสุภาภรณ์ อุตมัง
หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นายปรีชา ทองมูล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
นางสาวกาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

นายระวี แววศรี
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ