<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.


    วาระก่อนการประชุม

1. จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2559

โดยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 คน ดังนี้

 • 1.1 ประเภทอำนวยการระดับสูง ได้แก่ นพ.ดนัย เจียรกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อุบลราชธานี
 • ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและจะเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ประจำปี พ.ศ 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล
 • 1.2 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ นางศิริพร พิริยะธนาพงศ์ (ผอ.รพ.สต.หนองไหล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดในวันข้าราชการพลเรือน 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
2.พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ในการประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์
ในที่ทำงาน” จากกรมควบคุมโรค ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

   : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ        
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  1/2560    Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 1
/2560

 

สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2560      
: เรื่องจาก รพศ. รพท.และศูนย์วิชาการ
4.1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม )
4.3

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

4.4

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

4.5

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4.6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.7

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

4.8

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

4.9

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี

4.10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

4.10

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4.11

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

งานการเงิน

 

1.1. การส่งงบทดลอง Click เพื่อดูรายละเอียด

ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ

โซน 1

- แม่ข่าย ส่งครบ

- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ เมือง ดอนมดแดง

- สสอ. ส่งครบ

โซน 2

- แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ตระการพืชผล นาตาล

- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ

- สสอ. ส่งครบ

โซน 3

- แม่ข่าย ส่งครบ

- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ

- สสอ. ส่งครบ

โซน 4

- แม่ข่าย ส่งครบ

- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ

- สสอ. ส่งครบ

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด

- รพช. แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100 คะแนน มี 2 แห่ง คือ เดชอุดม และนาตาล

- รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คะแนน มี 7 แห่ง คือ โขงเจียม นาจะหลวย ตระการพืชผล ทุ่งศรีอุดม ๕๐พรรษาฯ สว่างวีระวงศ์ และเหล่าเสือโก้ก

 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนน เป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

 

1.2 การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

1.2.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน มกราคม 2560 มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

เดือนธันวาคม 2559

- ไม่มีโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7
- โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยง ระดับ 4 คือ สำโรง
- ความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ ตาลสุม วารินชำราบ

เดือนมกราคม 2560

- ไม่มีโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7
- โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ๕๐พรรษาฯ วารินชำราบ เดชอุดม

 

1.2.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนมกราคม 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับ มกราคม 2560 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย ประเมินการเงิน การคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง

เดือนมกราคม 2560 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 4 เดชอุดม        -31.72 ล้านบาท

โซน 3 วารินชำราบ -22.00 ล้านบาท

โซน 1 ๕๐พรรษา     -12.24 ล้านบาท

โซน 1 ตาลสุม            -1.15 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ บุณฑริก เขมราฐ น้ำยืน และน้ำขุ่น

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 4 เดชอุดม         108.15 ล้านบาท

โซน 3 วารินชำราบ    97.86 ล้านบาท

โซน 1 ๕๐พรรษาฯ     74.39 ล้านบาท

โซน 2 ตระการพืชผล 66.86 ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ

ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง โดยวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และรายจ่าย เพื่อหาสาเหตุ
รายการ ที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งต้องควบคุม กำกับ อย่างเข้มงวด

 

1.3. การประเมินการบริหารการเงินการคลังคุณภาพบัญชี Click เพื่อดูรายละเอียด

ผลการประเมินการบริหารการเงินการคลัง (FAI) “ภายในเขต ข้ามจังหวัด” ไตรมาสที่ 1/2560 โดยทีมประเมิน

- ทีมจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 15 แห่ง
- ทีมจังหวัดยโสธร จำนวน 11 แห่ง

ข้อเสนอแนะ...

ให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัด ดำเนินงานตามกระบวนงาน 4 กิจกรรมหลัก เพื่อรองรับการประเมิน ไขว้ไตรมาส ต่อๆไป เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน โดยมีเกณฑ์ประเมินดังนี้ ไตรมาสที่ 1 มีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ไตรมาส
ที่ 2 มีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ไตรมาสที่ 3 มีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไตรมาสที่ 4 มีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

 

1.4 เรื่องอื่นๆ

ขอให้ สสอ.และ รพ. ทุกแห่ง ติดต่อขอรับหนังสือรับรอง กบข. ปี 2559 ได้ที่ งานการเงินและบัญชี สสจ. เพื่อประกอบการยื่นภาษี ประจำปี 2559

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2559

โดยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้

  • 1.1 ประเภทอำนวยการระดับสูง ได้แก่ นพ.ดนัย เจียรกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
   อุบลราชธานี
  • ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและจะเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
   ประจำปี พ.ศ 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล
  • 1.2 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ นางศิริพร พิริยะธนาพงศ์ (ผอ.รพ.สต.หนองไหล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดในวันข้าราชการพลเรือน 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและจะเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล

2.
การตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560 Click เพื่อดูรายละเอียด   
3.

การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2560 (สป.สัญจร)

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ Click เพื่อดูรายละเอียด

4.

การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยที่ได้รับ พระราชทานนาม ประจำปีงบประมาณ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

5.

โครงการ E- Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ไม่จำกัดผู้เรียน

รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่  15     กุมภาพันธ์ 2560 - 17 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่  1-31 พฤษภาคม 2560

ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนในรูปแบบ E- Learning ออนไลน์ได้ที่ เว็ปไซต์ สถาบันดำรงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียน ในเว็ปไซต์ดังกล่าว ต่อไป

6.

การดำเนินงานงบค่าเสื่อม

1.งบค่าเสื่อม ปี 2560

ได้รับการอนุมัติแผนจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) ซึ่งจังหวัดดำเนินการส่งแผน ที่อนุมัติการให้ คปสอ. แล้วในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2560 ขอใหพื้นที่้ดำเนินการบันทึกข้อมูลรายการ ที่อนุมัติแล้ว ในระบบรายงานออนไลน์ของ สปสช.ทุกรายการ ภายในเดือนมีนาคมนี้และเร่งรัด ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบ พัสดุให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

2.ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 90 % ปี 2559

เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันซึ่งยังไม่ดำเนินการอีก ร้อยละ 33 เนื่องจากจะสิ้นสุดระยะเวลาของการ ใช้งบประมาณในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

3.การดำเนินงานงบค่าเสื่อมตั้งแต่ปี 2558 ลงไป Click เพื่อดูรายละเอียด

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 33 บทเฉพาะกาล ในการให้ คปสอ. สำรวจค่าเสื่อมที่ยังไม่ดำเนินการ และเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการและถ้ามีเงินเหลือตามเกณฑ์ ให้ทำแผนขอความเห็นชอบ และอนุมัติการ ใช้เงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม

 

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (เอกสารหมายเลข 1 ) Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ปี 2560 (เอกสารหมายเลข 2 )  Click เพื่อดูรายละเอียด
3.

ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย ( HI, CI ) จากการสุ่มสำรวจของทีม สสจ.(เอกสารหมายเลข 3) Click เพื่อดูรายละเอียด

4.

ผลงานความครอบคลุมวัคซีน MMR1 และ OPV3 ในเด็กที่อายุครบ 1 ปี (เอกสารหมายเลข 4 ) Click เพื่อดูรายละเอียด

5.

แผนการตรวจคัดกรองพยาธิใบ้ไม้ตับ เดือนมีนาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5) Click เพื่อดูรายละเอียด

6.

ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค

6.1 นำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค (เอกสารหมายเลข 6.1 ) Click เพื่อดูรายละเอียด

6.2 ผลการรักษาวัณโรค Success rate รอบที่ 1_2559 จำแนกรายอำเภอ (เอกสารหมายเลข .2 ) Click เพื่อดูรายละเอียด

6.3 ผลการตรวจคัดกรองวัณโรค จำแนกรายอำเภอ (เอกสารหมายเลข 6.3 ) Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 จำนวนทั้งหมด 6,800 ราย)

1.1 ระบบสมัครใจ เป้าหมาย 2,400 ราย

ผลงาน 878 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.58 รายละเอียดดังนี้

- จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน ผลงาน จำนวน 267 ราย

- ค่ายบำบัด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รวม จำนวน 611 ราย

1.2 ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 4,100 ราย ผลงานจำนวน 1,288 ราย ร้อยละ 31.41

1.3 ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย ผลงาน จำนวน 81 ราย ร้อยละ 27

รวมทุกระบบ ผลงานจำนวน 2,245 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.01

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

3
แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการตรวจคัดกรองต้อกระจกเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2560 (ประจำเดือนมีนาคม 2560)
Click เพื่อดูรายละเอียด
4

แผนโครงการเสริมสร้างและพัฒนา IQ / EQ เด็กวัยเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (รอบ 1) ปีงบประมาณ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุป CMI เดือนมกราคม 2560 จำแนกราย รพ . Excel (click) Power point ( click )   

2.

ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค.59 – มค.60 Excel (click)

1) SumAdjRW รายจังหวัด

2) จำนวนส่งข้อมูล

3) SumAdjRW รายโรงพยาบาล

4) ชดเชยรายจังหวัด

5) ชดเชยรายโรงพยาบาล

6) ข้อมูลส่งทันเวลารายโรงพยาบาล

3.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน มกราคม 2560

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.972 (click) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 (click)

 

 

 

5.6   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

งานทันตสาธารณสุข

ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดการประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย ฟันดีและโรงเรียนดีเด่น ด้านโครงงานสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยออกประกวดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงเรียน หินลาดแสนตอ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้

1.1 ประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

- โรงเรียนเครือข่าย “ เด็กพิบูลฟันสวย ด้วยเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ” อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1.2 ประกวดโครงงานสุขภาพ (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ)

- โรงเรียนหินลาดแสนตอ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1.3 ประกวดโครงงานสุขภาพ (ด้านสิ่งแวดล้อม)

- โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)

- I 28 R 24 ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 โดย 6 เดือนแรก ประเมินการเข้าถึงบริการทันตกรรมเด็ก 0-12 ปี ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 38.76 (ระดับประเทศ ร้อยละ 31.40 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 42.24) Click เพื่อดูรายละเอียด

- I 29 ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 42.43 (ระดับประเทศ ร้อยละ 10.69 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 37.57) ( หมายเหตุ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระดับกระทรวงมีการปรับเงื่อนไข การออกรายงานในระบบ HDC ใหม่ ให้ตรงกับตัวชี้วัด service plan สาขาสุขภาพช่องปาก จึงทำให้ผลงานบางอำเภออาจต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมา) Click เพื่อดูรายละเอียด

- I 30 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 33.81 (ระดับประเทศ ร้อยละ 13.18 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 23.82) รายละเอียดแยกรายอำเภอ ประชาชนเข้าถึงบริการ. pdf Click เพื่อดูรายละเอียด  

3.

งาน พอ.สว .

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ . สว . ประจำเดือน มีนาคม 2560

•  วันที่ 9 มีนาคม 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

•  วันที่ 23 มีนาคม 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านนาแวง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

5.7 กลุ่มงานนิติการ
1.

รายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

  1.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สถานประกอบการ ผู้ให้บริการ ปฏิบัติถูกต้องและมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
 

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการควบคุมวัตถุเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมาย / ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดทำรายงานการใช้วัตถุเสพติด / ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการทำลายยา กรณีวัตถุออก ฤทธิ์และยาเสพติด ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์

  1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
  1.4 อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(หลักสูตร พ.ศ. 2559) วันที่ 13 – 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  1.5 ประชุมเภสัชกร/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
ระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
  1.6 กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและงานอาหารปลอดภัย

 

ด้วย หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 10 จะดำเนินการตรวจสอบ

2.1  น้ำมันทอดซ้ำ ณ สถานที่จำหน่าย วันที่ 7 มีนาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2.2  ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ตามตัวชี้วัดร้อยละของเนื้อสัตว์สด มีความปลอดภัยจาก การปลอมปน สารเร่ง
เนื้อแดง วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2560

ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์สดจากตลาดสด ส่ง กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในเวลา 12.00 น.

*** โซนที่ 1,2 เก็บตัวอย่างและส่งตรวจ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560

*** โซนที่ 3,4 เก็บตัวอย่างและส่งตรวจ ในวันที่ 9 มีนาคม 2560

2.3 ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ตามตัวชี้วัดร้อยละของเนื้อสัตว์สด มีความปลอดภัยจากการปลอมปน สารเร่ง เนื้อแดง วันที่ 10 มีนาคม 2560

ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์สดจาก โรงครัว โรงพยาบาลทุกแห่ง
ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในเวลา 12.00 น.

3.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

 

3.1 สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์ และสรุปรายงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU in Hospital) ไตรมาส 1/2560

 

3.2 โรงพยาบาล ที่ยังไม่ส่งรายงานบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุเอกซเรย์) รายไตรมาส 1/2560 ผ่านระบบ Online กระทรวงสาธารณสุข

***ให้ดำเนินการส่งโดยเร่งด่วน ( รายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อร่วมรายไตรมาส ทุกสิ้นไตรมาส ตาม link ต่อไปนี้ http://phdb.moph.go.th/hssd1/)

User name +Password  =   ตามที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละรพ. ส่งเรื่องขอรหัส

 

 

5.9   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.

สรุปข้อมูลการรับ-ส่งต่อ จากระบบ refer link  click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.10 ศูนย์ธรรมาภิบาล
1.

การตรวจราชการฯ ปี งบประมาณ 2560 KPI 79 การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ( ITA) ประกอบด้วย

 

1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.2 การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

1.3 การตอบสนองข้อร้องเรียน

โดยประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

•  สสจ./รพศ./รพท.

•  รพช. 2 แห่ง รพ.ตระการพืชผล รพ.พิบูลมังสาหาร

•  สสอ. 2 แห่ง สสอ.ตระการพืชผล สสอ.พิบูลมังสาหาร

•  พื้นที่ตรวจราชการ รพ/สสอ.โพธิ์ไทร บุณฑริก

ดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองและหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้...

1. EB 2-6 ส่งศูนย์ธรรมาภิบาล สนง.สสจ.อบ. ภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2560

2. EB 1-11 ในไตรมาสที่ 2 ส่งคะแนนประเมินตนเอง ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560

 

 

5.11 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.

กำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพบริการพยาบาลของโรงพยาบาล click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 click เพื่อดูรายละเอียด

2.

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม ของทุกปีเป็น "วันไตโลก" ( World Kidney Day)ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 25 60 ภายใต้คำขวัญ “อ้วนกลมระทมไต” ***ขอเชิญชวนหน่วยบริการทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ลดเค็มวันไตโลก ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2560 โดยเน้นทำกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ภายใต้คำขวัญ “อ้วนกลมระทมไต”
โดยกิจกรรม ประกอบด้วย...
2.1 การจัดนิทรรศการด้านโรคไต
2.2 การคัดกรองโรคไต
2.3 การสาธิตอาหารลดเค็ม
2.4 อาหารสุขภาพไต
2.5 การจัดการบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน
2.6 การออกรายการสุขภาพเผยแพร่ความรู้ด้านโรคไต เน้นให้ผู้ป่วย ชุมชน เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาสุขภาพ และมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต

3.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็น อสม.อำเภอละ 20 คน แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กพ. 2560 โซนที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อบ.

รุ่นที่ 2 วันที่  2 มีค. 2560  โซนที่ 4 ณ ห้องประชุม รพร.เดชอุดม

รุ่นที่ 3 วันที่  3 มีค. 2560  โซนที่ 2 ณ ห้องประชุม โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

รุ่นที่ 4 วันที่  6 มีค. 2560  โซนที่ 3 ณ ห้องประชุม รพ.วารินชำราบ

 

 

5.13 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1.

งานพัฒนาศักยภาพ อสม.

1.1 แจ้งแผนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.โดยความร่วมมือและสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วน จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 มีนาคม 2560      พื้นที่เป้าหมายโซน 1

รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 มีนาคม 2560  พื้นที่เป้าหมายโซน 2

รุ่นที่ 3 วันที่ 16-17 มีนาคม 2560  พื้นที่เป้าหมายโซน 3

รุ่นที่ 4 วันที่ 4-5 เมษายน 2560     พื้นที่เป้าหมายโซน 4

ขอความร่วมมือทุกอำเภอประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้

•  ประธาน อสม.ระดับอำเภอ จำนวน 1 คน

•  รองประธาน อสม.ระดับอำเภอ จำนวน 1 คน

•  ประธาน อสม. ระดับตำบล จำนวน 1 คน

•  รองประธาน อสม.ระดับตำบล จำนวน 1 คน

•  ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน (ตามจำนวนที่จัดสรร อาจจะไม่ครบทุกหมู่บ้าน)

โดยได้ทำหนังสือแจ้งแต่ละอำเภอไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

1.2 แจ้งกำหนดการ อสม. ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 10 สาขา เตรียมเข้าร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร

2.

งานการจัดการสุขภาพชุมชน

2.1 การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพและหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560

ขอความร่วมมือทุกอำเภอประสานพื้นที่ดำเนินการประเมินตนเอง รอบที่ 1 และบันทึกผลการประเมินตนเอง ที่ WWW.thaiphc.net ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560

2.2 การพัฒนาศักยภาพ อสค.

ความร่วมมือทุกอำเภอ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ อสค.อย่างต่อเนื่อง (ตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจาก กรม สบส. รอบที่ 2) โดยมี อสค.รุ่นที่ 1 จำนวน 3,752 คน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้ว ซึ่งมี อสม.และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกตำบลเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพ อสค. รอบที่ 2 จำนวน 11,248 คน

3.

งานภาคีเครือข่ายสุขภาพ

3.1 งานสมัชชาสุขภาพ

3.1.1) ขอความร่วมมือทุกอำเภอประเมินตนเองผลการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอ แล้วให้ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอจัดทำเอกสารข้อมูลให้กลุ่มงาน สสม. ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560

3.1.2) ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชม ผลการดำเนินงานการประกาศธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 ตำบล เป็น 2 แห่งแรกของเขตบริการสุขภาพที่ 10 คือ

- ตำบลหัวดอนมีธรรมนูญ อยู่ดีมีสุข ตุ้มโฮมฮักแพง แบ่งปัน ภายในปี 2564 มีพิธีประกาศใช้ธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

- ธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุม มีพิธีประกาศธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

3.1.3 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครตำบลที่สนใจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สมัชชาตำบลธรรมนูญสุขภาพ ตำบลเพิ่มเติม ภายใน วันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่กลุ่มงาน สสม. สสจ.อุบลราชธานี โดยจะได้รับการสนับสนุน ด้านกระบวนการดำเนินงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 10 และสมัชชาสุขภาพจังหวัด

3.2 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 10

1.) ผู้สมัครเป็นกรรมการ กขป. จำนวน 108 คน

2.) ประชุมสรรหา โดยคณะอนุกรรมการ วันที่ ๖ มีนาคม 2560

 

 

5.14  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม


 

5.15 กลุ่มงานบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.16 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.17 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.18 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอclick เพื่อดูรายละเอียด

การประกวดสถานบริการ ปีงบประมาณ 2560

- สสอ.

- รพ.สต

 


     
: เรื่องอื่นๆ