<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.


    วาระก่อนการประชุม

     1. พิธีมอบโล่รางวัลเครือข่ายที่มีผลการพัฒนางานดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

     2. พิธีมอบรางวัล

   2.1. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด           ชนะเลิศระดับเขต คือ บ้านเป้า หมู่ที่ 8 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก

   2.2 โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2560
          รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนบ้าน เหล่าเสือโก้ก อ . เหล่าเสือโก้ก จ . อุบลราชธานี

     3. รายงานผลการดำเนินงานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี

   : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ        
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  4/2560   Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  4/
2560     

 

3.1สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน พฤษภาคม 2560  Click เพื่อดูรายละเอียด

  3.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม (รายละเอียดในวาระกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)
  3.3 ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเมื่อตรวจคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ก.ส่งเสริม)


   
: เรื่องจาก รพศ. รพท.และศูนย์วิชาการ
4.1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม )
4.3

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

4.4

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

4.5

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4.6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.7

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

4.8

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

4.9

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี

4.10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

4.10

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4.11

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.
สรุปผลการ Ranking รอบที่ 1 ปี 2560 และโอกาสการพัฒนา 6 เดือนหลัง Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
กำหนดการรับตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2560  Click เพื่อดูรายละเอียด
3.
การจัดทำแผนคำของบลงทุน ปี 2562Click เพื่อดูรายละเอียด
4.

งบค่าเสื่อม

1. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

5.

การประกวดสถานบริการดีเด่นปี 2560

•  สสอ.(เขื่องใน) กลุ่มงานต่างๆใน สสจ.ลงเยี่ยม 8 มิถุนายน 2560

•  รพ.สต.(โนนน้อย)กลุ่มงานต่างๆใน สสจ.ลงเยี่ยม 9 มิถุนายน 2560

6.
การบันทึกระบบบริหารยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก คอตีบ เห็ดพิษ) Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด
3.

ผลการดำเนินงานวัณโรค Click เพื่อดูรายละเอียด

4.
ความรู้เรื่องโรคคอตีบ Click เพื่อดูรายละเอียด
5.

แนวทางการดำเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี

ปี ๒๕๖๐ จำนวนทั้งหมด ๖ , ๘๐๐ ราย) จากระบบต่างๆดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุป CMI เดือน เมษายน 2560 จำแนกราย รพ . Excel click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค. 2559 - เม.ย 2560 click เพื่อดูรายละเอียด

3.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนเมษายน 2560

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.968 click เพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.6   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

งานทันตสาธารณสุข

1. กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัย กำหนดสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8

พ.ศ. 2560 - 2561 เพื่อนำข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการด้านทันตสาธารณสุข

ระดับประเทศ โดยสุ่มสำรวจพื้นที่ 25 จังหวัด (รวมอุบลราชธานี) จาก 4 ภาคทั่วประเทศ โดยมีแผนการออกสำรวจ

ดังนี้...

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสมเด็จ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านตากแดด ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านตบหู ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย

2.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560)

- I28 R24 ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 (รอผลสำรวจ)

- I29 ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก
ผลงาน ร้อยละ 78.04 (ระดับประเทศ ร้อยละ 35.24 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 71.16) click เพื่อดูรายละเอียด

- I30 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม
ผลงาน ร้อยละ 44.37 (ระดับประเทศ ร้อยละ 20.37 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 33.18) click เพื่อดูรายละเอียด

3.

งาน พอ.สว .

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมิถุนายน 2560

•  วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร

•  วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านนาชุม หมู่ที่ 2 ต.กองโพน อ.นาตาล

 

 

 

5.7 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
1.

แผนการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี จังหวัดอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ปี โซน ภาคเช้า ภาคบ่าย หมายเหตุ
รพ.สต. อำเภอ รพ.สต.
อำเภอ
6 มิ.ย. 60
1

สร้างมิ่ง

ม่วงสามสิบ

พระโรจน์

ม่วงสามสิบ

 
7 มิ.ย. 60
 

ยางสักกระโพหลุ่ม

ม่วงสามสิบ

เหล่าเสือโก้ก

เหล่าเสือโก้ก

 

8 มิ.ย. 60

 

โพนเมือง

เหล่าเสือโก้ก

-

-

 
6 มิ.ย. 60
2

แก้งเหนือ

เขมราฐ

เจียด

เขมราฐ

 
7 มิ.ย. 60
 

แก่งเค็ง

กุดข้าวปุ้น

บก

กุดข้าวปุ้น

 
8 มิ.ย. 60
 

นาพิน

ตระการพืชผล

ใหม่เจริญ

ตระการพืชผล

 

6 มิ.ย. 60

3

นาโพธิ์ใต้

โขงเจียม

ทรายมูล/โคกสมบูรณ์

พิบูลฯ/สว่างฯ

 

7 มิ.ย. 60

นาจาน

นาเยีย

ศรีไค/บัววัด/เพียเภ้า

วารินชำราบ

 

8 มิ.ย. 60

ห้วยขะยุง

วารินชำราบ

ศรีมงคล/โพนเมือง

สำโรง

 
5 มิ.ย. 60
4

ปลาขาว

น้ำยืน

-

-

 

การคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนประกวดระดับเขต

วัน เดือน ปี รายละเอียดกิจกรรม
16, 20, 26 และ 27 มิถุนายน 2560 ทีมจังหวัดลงคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ระดับจังหวัด จำนวน 4 แห่ง
(วันละ 1 แห่ง)
30 มิถุนายน 2560 จังหวัดส่งผลการคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนจังหวัด ส่งเข้ารับการประเมิน ระดับเขต
2.

การขยายพื้นที่ดำเนิน DHB ปี 2560

ด้วย สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ แจ้งการขยายพื้นที่ดำเนินการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพอำเภอโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ( DHB ) ปี 2560 ซึ่งมีอำเภอเป้าหมายจำนวน 5 อำเภอ ได้แก่
1.อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เป้าหมายการดำเนินงานปี 2559 )
2.อำเภอเขื่องใน
3.อำเภอม่วงสามสิบ
4.อำเภอตระการพืชผล
5.อำเภอวารินชำราบ
*** โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยได้เชิญสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนว ทางการดำเนินงานในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ รร.รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
1.
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย
  1.1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการแม่ข่ายที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560
  • 7 มิถุนายน  2560 – จัดอบรม ณ รร.สุนีย์แกรนด์โฮเทล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สถานประกอบการแม่ข่าย (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องบ้านสร้างมิ่ง), ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP, จนท.จากพัฒนาชุมชนอำเภอ, เกษตรอำเภอ, อุตสาหกรรมจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเภสัชกรผู้รับผิดชอบงาน คบส. โรงพยาบาลทุกแห่ง
  • 8 มิถุนายน 2560 – จัดอบรม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องบ้านสร้างมิ่ง    อ.ม่วงสามสิบ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มแม่ข่าย และ ลูกข่าย จำนวน 3 กลุ่ม         (อ.ตระการพืชผล และม่วงสามสิบ)
  1.2 จังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องจินดารัตน์ (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
  1.3 กลุ่มงาน คบส. ร่วมกับมูลนิธิสื่อสร้างสุข จัดกิจกรรม โครงการประกวดคลิป VDO “สวย หุ่นดี ด้วยผักอินทรีย์ โดยเครือข่าย อย.น้อย” เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชน และ นักเรียน นักศึกษา อย.น้อย มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักภัยอันตรายจากการใช้อาหารเสริม เครื่องสำอาง หรือ ใช้ยาในทางที่ไม่ถูกต้องกำหนดส่งคลิปเข้าประกวด ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 16.00 น.  และกำหนดพิจารณาผลงานที่เข้าประกวด ในวันที่ 10 มิถุนายน  2560  ในงานตลาดนัดสีเขียว ณ บริเวณ ชั้น G ศูนย์อาหารห้องสรรพสินค้าซิตี้มอลล์
  1.4 สำนักสนับสนุนอาหารปลอดภัย   กระทรวงสาธารณสุขกำหนดลงพื้นที่ สสจ.อุบลฯ   เพื่อ    ตรวจประเมินคุณภาพระบบงานอาหารปลอดภัยของ สสจ.อุบลฯ   เนื่องจากจังหวัดอุบลฯ     เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2560 โดยในวันที่ 22  มิถุนายน  2560  จะมีหนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง  และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องดุสิตา      รพ.วารินชำราบ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป Click เพื่อดูรายละเอียด
  1.5 กลุ่มงาน คบส. ร่วมกับ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 10  กำหนดเก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ ณ สถานที่จำหน่าย และโรงครัวโรงพยาบาล ส่งตรวจยาฆ่าแมลง           ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ในวันที่  20 – 22 มิถุนายน  2560
  1.6 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดจะมาประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาช่องเม็ก อุบลราชธานี เพื่อต่ออายุใบรับรองฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
2. งานบริหารเวชภัณฑ์
  2.1 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการด้านยา ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมริมน้ำ สสจ.อบ. เพื่อพิจารณาการต่อรองราคายาร่วมจังหวัด
  2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (PTC) จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม2 ชั้น 3 สสจ.อบ เพื่อติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามตัวชี้วัดและเตรียมความพร้อมรับตรวจราชการ รอบที่ 2/2560

 

 

5.9 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Click เพื่อดูรายละเอียด

2.
แผนการเยี่ยมเสริมพลัง Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.10 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ผลการประเมินรับรอง NCD Clinic Plus ปี 2560

 

2.1 เครือข่ายบริการโรงพยาบาลเขื่องใน รับประเมินจากศูนย์วิชาการเขต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผลการประเมิน ผ่านระดับดีเด่น

  2.2 เครือข่ายบริการโรงพยาบาลตระการพืชผล รับประเมินจากศูนย์วิชาการเขต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผลการประเมิน ผ่านระดับดี
  2.3 เครือข่ายบริการโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ รอรับการประเมินจากศูนย์วิชาการเขต
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

 

 

5.11 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข
1.

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ และการซ้อมรับ อุบัติเหตุหมู่ เมืองคู่ขนาน ไทย - ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – สาละวัน - จำปาสัก
จำนวน 3 พื้นที่ click เพื่อดูรายละเอียด

2.

งบประมาณจัดสรรจาก สบรส. งวดที่ 2 ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง (แห่งละ 200,000.- บาท)
ประกอบด้วย...รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม

แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 / 2560 ดังต่อไปนี้

2.1 ให้สำนักงานสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมาย 65 จังหวัด ดำเนินบูรณาการแผนงาน / โครงการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์การเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน ตามแนวทาง และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด และให้มีการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่สำนักบริหารการสาธารณสุขจะมีหนังสือแจ้งเพื่อเข้าร่วมการประชุมต่อไป

2.2 โรงพยาบาลตามรายชื่อที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 16 แห่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้

1). จัดสถานที่จัดเป็น “ ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ : Foreigner Customer Service Center”

2). มีป้ายประชาสัมพันธ์พหุภาษา

3). มีบุคลากรประจำอย่างน้อย 1 คน (สื่อสารได้หลายภาษา มีจิตบริการ)

4). เป็นศูนย์ประสานงานในการรับบริการของชาวต่างชาติ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูล ทั่วไป ประสานให้รับบริการใน รพ. ให้ครบถ้วน จนแล้วเสร็จ ตรวจสอบสิทธิ การนัดหมาย ประสานการเคลมประกัน ประสานการส่งต่อ รวบรวมข้อมูล ส่ง ศคอส.

หมายเหตุ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ ให้เป็นไปตามที่กำหนด อย่างเคร่งครัด และจะตรวจสอบการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับจาก ระบบ GFMIS เป็นรายไตรมาส และจะทำการสุ่มประเมิน ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณว่ามีการ ดำเนินการ เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ ฯ ที่กำหนดต่อไป

ชื่อผู้ประสานงาน...

นางวิราณี นาคสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ สำนักบริหารการสาธารณสุข

อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ 02 – 590 – 2457 เบอร์มือถือ 084 – 539 – 8474

3.

ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงาน งบ สนย. ที่ยังไม่ดำเนินการ

สสอ.โขงเจียม โครงการพัฒนาศูนย์ที่เป็นมิตรใน รพ.สต. งบประมาณ 30,000.-บาท

รพ.นาตาล โครงการพัฒนาชุมชน ไทย – ลาว งบประมาณ 25,000.-บาท

4.

วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงาน ศคอส จัดโดย สบรส.โรงแรมมารวย กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ได้แก่.. รพ.เขมราฐ, รพ.สิรินธร, รพ.บุณฑริก, รพ.โขงเจียม, รพ.น้ำยืน

5.

การประชุม Cross – border meeting between border provinces of Cambodia, Lao PDR and Thailand, organized by Preah Vihear Provincial Health Department ( PHD ) on 19 – 20 June 2017 in Siem Reap City, Siem Reap province, Cambodia

6.

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหาร จัดการแรงงานด่างด้าว และการค้า มนุษย์ที่มีคุณภาพ

7.

วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 Preah Vihear Provincial study visit

 

 

5.12 กลุ่มงานบริการสุขภา
1.

จังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 0lympic Day ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยคาดว่าจะมีประชาชน และผู้สนใจร่วมกิจกรรม ประมาณ 50,000 คน

2.

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 1- 9 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง โดยจะมีพิธีเปิดขบวนแห่ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.

3.

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เห็นชอบให้ “ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ” โดยรัฐบาลกำหนดจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ในส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดสถานที่จัดงาน 2 แห่ง คือ

1.วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร เป็นสถานที่จัดพิธีสงฆ์

2.บริเวณทุ่งศรีเมือง จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

กลุ่มงานบริการสุขภาพขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมการดังกล่าว ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมริมน้ำ สสจ.อบ (รายละเอียดตามหนังสือเชิญ)

 

 

5.13  ศูนย์ธรรมาภิบาล
1.

ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 click เพื่อดูรายละเอียด


 

 

5.14 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน   click เพื่อดูรายละเอียด

2.
ข้อมูลการดำเนินงานความปลอดภัยของรถพยาบาล

 

 

5.15 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.

ประกวดผลงาน

1.1 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการระดับจังหวัดในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม กิจตรงวิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี click เพื่อดูรายละเอียด

1.2 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการระดับเขต ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี click เพื่อดูรายละเอียด

  1.3 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการระดับกระทรวง ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กันยายน 2560 ณ โรงแรม เนวาด้า แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.16 กลุ่มงานนิติการ
1.

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม   click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.

รายงานสถานการณ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60
Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.18 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.19 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.20   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.21 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.2 โรงพยาบาลชุมชน

 


     
: เรื่องอื่นๆ