<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.


    วาระก่อนการประชุม

1. ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 6 โรงพยาบาล ดังนี้

1. รพ.วารินชำราบ

2. รพ.เขมราฐ

3. รพ.ม่วงสามสิบ

4. รพ.นาจะหลวย

5. รพ.สำโรง

6. รพ.น้ำยืน

2. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่พร้อมเงินรางวัล อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปี 2560

  • อสม.ที่ชนะเลิศระดับเขต จำนวน 2 สาขา รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณดังนี้

2.1 สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ...นส.ดรุณี สีมอบ อำเภอนาจะหลวย

2.2 สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก ...นางสุภาพร พันธุลาศรี อำเภอนาจะหลวย

  • อสม.ที่ชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 10 สาขา รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลๆละ 5,000 บาท ดังนี้

สาขาที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คือ นายแสงรุ่ง สูงเรือง อสม.อำเภอนาจะหลวย

สาขาที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ คือ นางธนัญญา จันทะสี อสม.อำเภอนาจะหลวย

สาขาที่ 3 สุขภาพจิตชุมชน คือ นางเพียงใจ แพงจักร อสม.อำเภอเขมราฐ

สาขาที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน คือ นายวันชัย แก้วหานาม อสม.อำเภอ อ.นาจะหลวย

สาขาที่ 5 การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

คือ นางสาวดรุณี สีมอม อสม.อำเภอนาจะหลวย

สาขาที่ 6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คือ นางโสภา รัตนศรี อสม.อำเภอนาจะหลวย

สาขาที่ 7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ คือ นางภาวดี ทะบุระกรณ์ อสม.อำเภอวารินชำราบ

สาขาที่ 8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน คือ นางสมคิด ไชยกาล อสม.อำเภอม่วงสามสิบ

สาขาที่ 9 การจัดการสุขภาพชุมชน คือ นายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ อสม.อำเภอวารินชำราบ

สาขาที่ 10 นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก คือ นางสุภาพร พันธุลาศรี อสม.อำเภอนาจะหลวย

 

   : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ        
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  2/2560    Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 2
/2560

 

สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มีนาคม 2560      
: เรื่องจาก รพศ. รพท.และศูนย์วิชาการ
4.1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม )
4.3

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

4.4

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

4.5

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4.6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.7

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

4.8

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

4.9

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี

4.10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

4.10

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4.11

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

งานการเงิน

 

1.1. การส่งงบทดลอง Click เพื่อดูรายละเอียด

1. ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ

โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ

            - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ

            - สสอ. ส่งครบ

โซน 2 - แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ตระการพืชผล นาตาล

            - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ศรีเมืองใหม่

            - สสอ. ส่งครบ

โซน 3 - แม่ข่าย ส่งครบ

            - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ สว่างวีระวงศ์

            - สสอ. ส่งครบ

โซน 4 - แม่ข่าย ส่งครบ

            - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ น้ำขุ่น

            - สสอ. ส่งครบ

 

2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)Click เพื่อดูรายละเอียด

-รพช. แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100 มี 2 แห่ง คือ เดชอุดม และนาตาล

-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี 9 แห่ง คือ เขื่องใน 50พรรษา ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก ตระการพืชผล โขงเจียม สว่างวีระวงศ์ เดชอุดม และนาจะหลวย  

 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนน เป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

 

1.2 การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

1.2.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

เดือนมกราคม 2560 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ 50พรรษาฯ วารินชำราบ และเดชอุดม

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ดอนมดแดง ความเสี่ยงระดับ 2 คือ ๕๐พรรษาฯ วารินชำราบ

 

1.2.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25 60Click เพื่อดูรายละเอียด

สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับ กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย มีการประเมิน การเงิน การคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง

จากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 3 วารินชำราบ  -49.82 ล้านบาท

โซน 1 ๕๐พรรษา      -12.24 ล้านบาท

โซน 1 สำโรง               -1.08 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ บุณฑริก เขมราฐ น้ำยืน และน้ำขุ่น

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 4 เดชอุดม            99.72 ล้านบาท

โซน 3 วารินชำราบ     97.38 ล้านบาท

โซน 1 ๕๐พรรษาฯ       75.26 ล้านบาท

โซน 2 ตระการพืชผล  64.84 ล้านบาท
 

ข้อเสนอแนะ

ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง โดยวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และรายจ่าย เพื่อหาสาเหตุ
รายการ ที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งต้องควบคุม กำกับ อย่างเข้มงวด

 

1.3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบ Non UC ปี 2560 งบดำเนินงาน สสอ.

แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบ ที่จัดสรรให้ สสอ. เพียงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ( ตามตาราง) พบว่า หน่วยงานทีเบิกจ่ายถึงเกณฑ์ มีจำนวน 14 แห่ง และไม่ถึงเกณฑ์ จำนวน 11 แห่ง (เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 สะสมร้อยละ 52 ) หน่วยงานที่เบิกจ่ายมากตามลำดับ คือ สสอ.สิรินธร เหล่าเสือโก๊ก วารินชำราบ เดชอุดม พิบูลมังสาหาร และหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้น้อย ตามลำดับ คือ สสอ.สำโรง น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ตาลสุม ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ถึงเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 สะสมร้อยละ 73  

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุขทุกๆท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมใจปฏิบัติงานในการดำเนินงาน

1.1 รับตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 22 -24 มีนาคม 2560

พื้นที่ เครือข่าย วารินชำราบ รับคณะตรวจสอบภายใน , คณะกรรมการปฐมภูมิ DHS

พื้นที่ เครือข่าย สำโรง รับคณะ การเงินการคลัง

พื้นที่ เครือข่าย เขมราฐ/สำโรง รับสุ่มพื้นที่ดูการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก คณะทำงานศูนย์อนามัย

พื้นที่ เครือข่าย โพธิ์ไทร/รพ.สต.สองคอน รับการตรวจราชการเต็มรูปแบบ

พื้นที่ เครือข่าย บุณฑริก Quick round

  1.2 สป.สัญจร ระหว่างวันที่ 26 -28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ที่ผ่านมา

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับศึกษาดูงาน RDU และการปลูกถ่ายอวัยวะ

พื้นที่ เครือข่าย 50 พรรษา รพ.สต.หนองแก รับศึกษาดูงาน PCC

พื้นที่ เครือข่าย วารินชำราบ รพ.สต.ศรีไค รับศึกษาดูงาน รพ.สต.ติดดาว

2.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปี 2560

รอบที่ 1 ในห้วงเดือนเมษายน 2560 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

โดยจะดำเนินการประเมินผล ดังนี้

1. ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ ดึงข้อมูลเพื่อประเมินแล้วจากระบบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

2. ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ ออกประเมิน ครั้งที่ 1 ในห้วงเดือนเมษายน

3. Surprise KPI ซึ่งจะกำหนดตามสถานการณ์ ในห้วงที่ประเมิน

4. พื้นที่ที่มีผลงานดีเด่นหรือมีนวัตกรรมต่างๆ (Outstanding)

คะแนนการประเมินผล วัดจากผลการดำเนินงาน

3.

ค่าเสื่อม Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ปี 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด
3.

ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค

สรุปผลการตรวจคัดกรองวัณโรค (ppt.) Click เพื่อดูรายละเอียด

สรุปผลการตรวจคัดกรองวัณโรค แยกรายอำเภอ (xls.)Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี

ปี 2560 จำนวนทั้งหมด 6,800 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้

1.1 ระบบสมัครใจ เป้าหมายจำนวน 2,400 ราย

ผลงาน จำนวน 1,054 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.92 รายละเอียดดังนี้

- จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน จำนวน 300 ราย

- ค่ายบำบัด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รวมทั้งหมด จำนวน 754 ราย

1.2 ระบบบังคับบำบัด เป้าหมายจำนวน 4,100 ราย

ผลงานจำนวน 1,518 ราย ร้อยละ 37.02

•  ควบคุมตัวเข้มงวด จำนวน 33 ราย

•  ควบคุมตัวไม่เข้มงวด จำนวน 266 ราย

•  ไม่ควบคุมตัวผู้ป่วยนอกรพ. จำนวน 1,143 ราย

•  ไม่ควบคุมตัวผู้ป่วยในรพ. จำนวน 1 ราย

•  ไม่ควบคุมตัวในคุมประพฤติ จำนวน 75 ราย

1.3 ระบบต้องโทษ เป้าหมาย จำนวน 300 ราย

ผลงาน จำนวน 103 ราย ร้อยละ 34.33

•  เรือนจำกลาง จำนวน 27 ราย

•  สถานพินิจฯ จำนวน 71 ราย

•  ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนฯ จำนวน 5 ราย

รวมทุกระบบ จำนวน 2,675 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.34 Click เพื่อดูรายละเอียด

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

3.
สรุปกิจกรรม To Be Number One Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุป CMI เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำแนกราย รพ . Excel (click)

2.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.974(click) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997(click)

 

 

 

5.6   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

งานทันตสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 26 มีนาคม 2560)

- ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 Click เพื่อดูรายละเอียด

โดย 6 เดือนแรก ประเมินการเข้าถึงบริการทันตกรรมเด็ก 0-12 ปี ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 51.24 (ระดับประเทศ ร้อยละ 39.86 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 51.96)

- ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 Click เพื่อดูรายละเอียด

ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 67.95 (ระดับประเทศ ร้อยละ 22.35 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 58.84)

- ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 Click เพื่อดูรายละเอียด

ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 40.77 (ระดับประเทศ ร้อยละ 16.70 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 29.23)

2.

งาน พอ.สว .

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ . สว . ประจำเดือนเมษายน 2560

•  วันที่ 20 เมษายน 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

5.7 กลุ่มงานนิติการ
1.

รายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
1.

งานทะเบียนใบอนุญาต

ห้องเรียนผู้ประกอบการ Smart class สำหรับผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เปลี่ยนระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 เป็นแบบ E – submission กล่าวคือ เป็นระบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอได้ตลอด
24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นคำขอ สามารถยื่นผ่านระบบซึ่งอยู่ที่บ้านก็สามารถกระทำได้ ระบบจะ ประมวลผลและแจ้งผลให้ทราบทันที และในกรณีที่ไม่อนุมัติคำขอก็จะแจ้งเหตุผลให้ทราบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำหลักสูตร ห้องเรียนผู้ประกอบการ Smart class นำร่อง ในกลุ่มผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความพร้อมที่จะดูแล ข้อมูลของตนเองในทุกขั้นตอน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกฎหมายเกี่ยวกับ รายการสารด้านเครื่องสำอาง รวมถึงผู้ประกอบการจะต้องยื่นจดแจ้งผ่านระบบ E – submission และต้องรับรอง ว่า ได้ส่งมอบรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามความจริง เข้ามาในระบบ ประมวลผล หากภายหลังพบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตหรือนำเข้าไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ จะถือว่ามีความผิดตาม พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

2.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

2.1 วันที่ 4 เมษายน 2560 กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมริมน้ำ สนง.สสจ.อบ.

  2.2 วันที่ 7 เมษายน 2560 กำหนดลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่ายใน โรงอาหาร/ศูนย์อาหารทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยอุบล ราชธานี
 

2.3 วันที่ 12 เมษายน 2560 กำหนดลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร รองรับเทศกาล สงกรานต์ ดังนี้

ภาคเช้า ตรวจเฝ้าระวังฟอร์มาลิน ณ สถานที่จำหน่าย (ห้องเย็น)
ภาคบ่าย เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่ายภายในงานตุ้มโฮม เทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

  2.4 วันที่ 21 เมษายน 2560 กำหนดจัดอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปากแซง และ รพ.สต.นาตาล อำเภอนาตาล เพื่อรองรับการเป็นด่านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
3.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

•  ขอให้โรงพยาบาล ส่งรายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุเอกซเรย์) รายไตรมาส 2/2560 โดยให้ส่งเป็นเอกสารราชการให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ Online กระทรวงสาธารณสุข

( รายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและการจัดซื้อร่วมรายไตรมาส ทุกสิ้นไตรมาส ตาม link ต่อไปนี้ http://phdb.moph.go.th/hssd1/)

User name +Password = ตามที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละรพ. ส่งเรื่องขอรหัส

ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 และขอให้ดำเนินการจัดส่งให้ตรงตามเวลาที่กำหนด

 

 

5.9 ศูนย์ธรรมาภิบาล
1.

ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต โดยส่งรายละเอียด ตามแบบเสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 สามารถเรียกดูแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข www.stopcorruption.moph.go.th-> เมนู ประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ขอเชิญเสนอผลงาน เข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

ในการนี้ ศูนย์ธรรมาภิบาล สนง.สสจ.อบ. จึงประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงาน เพื่อร่วมประกวดสื่อป้องกัน การทุจริตดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดคุณสมบัติและประเภทรางวัล ตามหนังสือที่ อบ 0032.022/ว 2533 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 (ประเภทระดับมัธยม/ระดับอุดมศึกษา/บุคคลทั่วไป)

ลำดับ

ประเภทระดับมัธยม

ระดับอุดมศึกษา

บุคคลทั่วไป

1

ชนะเลิศ

ได้รับโล่เกียรติยศ ป.ป.ช. เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

ชนะเลิศ

ได้รับโล่เกียรติยศ ป.ป.ช. เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

ชนะเลิศ

ได้รับโล่เกียรติยศ ป.ป.ช. เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

2

รองชนะเลิศ

ได้รับโล่เกียรติยศ ป.ป.ช. เงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

รองชนะเลิศ

ได้รับโล่เกียรติยศ ป.ป.ช. เงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

รองชนะเลิศ

ได้รับโล่เกียรติยศ ป.ป.ช.เงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

3

ชมเชย

ได้รับโล่เกียรติยศ ป.ป.ช. เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

ชมเชย

ได้รับโล่เกียรติยศ ป.ป.ช.เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

ชมเชย

ได้รับโล่เกียรติยศ ป.ป.ช.เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

2.

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT ประจำปี 2560

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานในสังกัด ได้นำมาตรฐานการป้องกัน และการ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560-2564 ) โดยเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการนี้ ที่ปรึกษาโครงการฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ แจ้งกำหนดการเก็บแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT ประจำปี 2560) ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี

จึงขอความร่วมมือหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมาย ตอบแบบสำรวจเพื่อการเก็บรวมข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดังนี้

-รพศ. รพท.ทุกแห่ง ส่งกลุ่มตัวอย่าง ( Sample) หน่วยงานละ 30 คน รวม 120 คน

- ทุกกลุ่มงานใน สสจ.อบ.ส่ง กลุ่มตัวอย่าง ( Sample) ฝ่ายละ 2-3 คน

รวมทั้งหมด 150 คน

ทั้งนี้ขอความร่วมมือ นัดหมายกลุ่มตัวอย่าง ( Sample) ตอบแบบสำรวจเพื่อการเก็บรวมข้อมูล ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ศูนย์ธรรมาภิบาล ได้ส่งตัวอย่าง แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและศึกษาแนวทางการตอบเรียบร้อยแล้ว

 

 

5.10 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.

แจ้งกำหนดการใช้โปรแกรม Happinometer เพื่อใช้ในการสำรวจความสุขบุคลากร

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการสร้างสุข จากการทำแบบ สำรวจ Happinometer ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมาแล้วนั้น ข้อสรุปแจ้ง Time line ในการใช้โปรแกรม Happinometer เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป และขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ได้ประเมินความสุขตนเอง โดยบันทึกข้อมูล ผ่านโปรแกรมนี้ รายละเอียดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะมีหนังสือเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการ ดำเนินงานในภายหลัง รายละเอียดนโยบายการดำเนินงานภาพรวมตามไฟล์ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาว์นโหลด เอกสาร ที่เวบไซต์ http://bps.moph.go.th/new_bps/node/129 click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.11กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF ประจำเดือน มีนาคม 2560 click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10, ศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี, ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดกิจกรรม RIDE SAFE RIDE SMART “สงกรานต์บ้านเฮา บ่สูบ บ่เมา กะม่วนได้” ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 05.30 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมหลังวัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ขอเชิญท่านที่สนใจท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ ถนนสายวัฒนธรรมหลังวัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

3.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือท่าน ในการสำรวจบุคลากรในหน่วยงานที่สูบบุหรี่ เพื่อใช้เป็นฐานในการดำเนินงานช่วยเลิกบุหรี่ ตามโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิก บุหรี่ทั่วไทย เทิศไท้องค์ราชัน โดยส่งข้อมูลให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งเวียนไปแล้ว (ที่ อบ 0032.012/ ว 2659 ลว. 30 มีค 2560 )

 

 

5.12กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1.

งานพัฒนาศักยภาพ อสม.

1.1พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่พร้อมเงินรางวัล อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 - 2561 เมื่อวันที่ 26-29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 และห้องประชุม 4 สนง.สสจ.อบเพื่อคัดเลือก อสม.เข้าร่วม การประกวดในระดับภาคที่จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา สุขภาพภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการประกวด จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับชนะเลิศระดับเขต 2 สาขา นั้น ในการนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ อสม.ที่ชนะเลิศการประกวด ระดับเขต และระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลแก่ อสม. ที่ชนะเลิศระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปี 2560-2561 ดังต่อไปนี้

อสม.ที่ชนะเลิศระดับเขต จำนวน 2 สาขา รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณดังนี้

•  สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ ได้แก่...นส.ดรุณี สีมอบ อำเภอนาจะหลวย

•  สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่...นางสุภาพร พันธุลาศรี อำเภอนาจะหลวย

อสม.ที่ชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 10 สาขา รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลๆละ 5,000 บาท ดังนี้

สาขาที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คือ นายแสงรุ่ง สูงเรือง อสม.อำเภอนาจะหลวย

สาขาที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ คือ นางธนัญญา จันทะสี อสม.อำเภอนาจะหลวย

สาขาที่ 3 สุขภาพจิตชุมชน คือ นางเพียงใจ แพงจักร อสม.อำเภอเขมราฐ

สาขาที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน คือ นายวันชัย แก้วหานาม อสม.อำเภอ

นาจะหลวย

สาขาที่ 5 การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

คือ นางสาวดรุณี สีมอม อสม.อำเภอนาจะหลวย

สาขาที่ 6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คือ นางโสภา รัตนศรี อสม.อำเภอนาจะหลวย

สาขาที่ 7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ คือ นางภาวดี ทะบุระกรณ์ อสม.อำเภอวารินชำราบ

สาขาที่ 8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน คือ นางสมคิด ไชยกาล อสม.อำเภอม่วงสามสิบ

สาขาที่ 9 การจัดการสุขภาพชุมชน คือ นายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ อสม.อำเภอวารินชำราบ

สาขาที่ 10 นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก คือ นางสุภาพร พันธุลาศรี อสม.อำเภอนาจะหลวย

2.

งานการจัดการสุขภาพชุมชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีธรรมนูญสุขภาพตำบล

โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีธรรมนูญสุขภาพตำบล ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท ซึ่งมีตำบลที่เข้าร่วมการดำเนินงาน 15 ตำบล ได้แก่

1.ทต.ปทุม อ.เมือง
2.ตำบลคูเมือง อ.วารินชำราบ
3.ตำบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก
4.ตำบลบ้านกอก อ.เขื่องใน
5.ตำบลก่อเอ้ อ.เขื่องใน
6.ตำบลหัวดอน อ.เขื่องใน
7.ตำบลโพธิ์ไทร อ.พิบูล
8.ตำบลโนนกลาง อ.สำโรง
9.ตำบลบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ
10. ตำบลค้อน้อย อ.สำโรง.
11.ตำบลธาตน้อย อ.เขื่องใน
12.ตำบลขามป้อม อ.เขมราฐ
13.ตำบลกระเดียน. อ.ตระการพืชผล
14.ตำบลโคกจาม อ.ตระการพืชผล
15. ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง

 

 

5.13  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว โดยกำหนดในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ. บริเวณวัดพระธาตุหนองบัว ขอเชิญทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม รดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ สำหรับผู้บริหารและข้าราชการ บำนาญกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ.บริเวณหลังบ้านท่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านร่วมกิจกรรม


 

5.14 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล และความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน กรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล

 

ด้วยการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนโดยจาก ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของคนขับ เช่น ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับรถฝ่าสัญญาณไฟ จราจรความประมาทของคู่กรณี สภาพแวดล้อมและทัศวิสัย และสภาพของตัวรถ /โครงสร้าง กระทรวงสาธารณสุข จึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล ให้น้อยลงและเป็นการยกระดับมาตรฐานการขับรถพยาบาล จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วย ฉุกเฉิน และบุคลากรทาง การแพทย์ที่อยู่บน รถพยาบาลมีความปลอดภัย มากขึ้น โดยให้หน่วยงานทุกแห่ง ดำเนินเนินการ ตามมาตรการ ดังนี้

1.ความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน กรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ...

1.1 ความคุ้มครอง

1.1.1 รถพยาบาลไม่รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในรถ

1.1.2 บุคคลภายในรถ(คนขับรถและผู้โดยสาร) จำนวน 5 คน : คนขับรถ 1 คน ผู้ป่วย 1 คน ญาติ 1 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน

1.2 วงเงินเอาประกันภัย

1.2.1 รถพยาบาลตามสภาพรถไม่รวมอุปกรณ์ภายในรถ

1.2.2 บุคคลภายในรถ (คนขับรถและผู้โดยสาร) จำนวน 5 คน เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร คนละหนึ่งล้านบาท หากเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี (รถพยาบาลเป็นฝ่ายผิดหรือรถพยาบาลเป็นฝ่ายถูก)

 

2. มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล

2.1 จำกัดความเร็วของรถพยาบาลในขณะปฏิบัติงาน กรณีเกินทางรับผู้ป่วยต้องใช้ความเร็ว ให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด หลังจากรับผู้ป่วยแล้ว/ส่งต่อผู้ป่วย ( Refer) ควรจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ในถนนทาง หลวงทั่วไป หรือไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในบางเขตพื้นที่

2.2 ห้ามขับรถพยาบาลฝ่าสัญญาณไฟแดงในทุกกรณี

2.3 พนักงานขับรถพยาบาลต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานขับรถพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข

2.4 ให้ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ในรถพยาบาลทุกคัน

2.5 ให้รถพยาบาลติดตั้งกล้องวงจรปิด Digital Video Recorder (DVR) บันทึกภาพอย่างน้อย 2 จุด ดังนี้

2.5.1 สำหรับบันทึกพฤติกรรมของคนขับรถพยาบาล

2.5.2 จุดที่ 2 สำหรับบันทึกเหตุการณ์ของการขับรถ

2.6 กรณีรถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุ ถือเป็นเหตุฉุกเฉินที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที และดำเนินการ สอบสวน สาเหตุปัญหาทุกกรณี

2.

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดการประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด อุบลราชธานี ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี

 

 

5.15กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
1.

งานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

กำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพบริการพยาบาลของโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการระดับโซน

วัน/เดือน/ปี

โรงพยาบาลที่รับการประเมิน

โรงพยาบาลผู้ประเมิน

3 เมษายน 2560

รพ.กุดข้าวปุ้น

รพ.ตระการพืชผล

 

รพ.เหล่าเสือโก้ก

รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

4 เมษายน 2560

รพ.นาตาล

รพ.ตระการพืชผล

7 เมษายน 2560

รพ.โพธิ์ไทร

รพ.ตระการพืชผล

10 เมษายน 2560

รพ.ศรีเมืองใหม่

รพ.ตระการพืชผล

11 เมษายน 2560

รพ.เขมราฐ

รพ.ตระการพืชผล

26 เมษายน 2560

รพ.สว่างวีระวงศ์

รพ.ตระการพืชผล

2.

งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการ

กำหนดออกตรวจเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการจากคณะกรรมการระดับจังหวัด งานเทคนิคการแพทย์

วัน/เดือน/ปี

โรงพยาบาลที่รับประเมิน

5 เมษายน 2560

รพ. วารินชำราบ

5 เมษายน 2560

รพ. ดอนมดแดง

7 เมษายน 2560

รพ. โขงเจียม

19 เมษายน 2560

รพ. เขมราฐ

21 เมษายน 2560

รพ. สิรินธร

26 เมษายน 2560

รพ. สว่างวีระวงศ์

26 เมษายน 2560

รพ. โพธิ์ไทร

28 เมษายน 2560

รพ. กุดข้าวปุ้น

งานรังสีวินิจฉัย

วัน/เดือน/ปี

โรงพยาบาลที่รับประเมิน

11 เมษายน 2560

รพ.สิรินธร
รพ.พิบูลมังสาหาร

18 เมษายน 2560

รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
รพ.เหล่าเสือโก้ก

20 เมษายน 2560

รพ.ศรีเมืองใหม่
รพ.ตระการพืชผล

25 เมษายน 2560

รพ.ดอนมดแดง
รพ.ตาลสุม

3.

งานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบริการพยาบาล ( HA )

3.1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) มีเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

วัน/เดือน/ปี

โรงพยาบาลที่รับประเมิน

30 มีนาคม 2560

ประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รพ.ขั้น 2 ณ รพ.สว่างวีระวงศ์

31 มีนาคม 2560

Pre-survey ณ รพ.โพธิ์ไทร

27 เมษายน 2560

เยี่่ยมเฉพาะเรื่อง รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

  3.2 ทีมพี่เลี้ยงคุณภาพระดับจังหวัด ( QLN ) ร่วมเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลที่ รพ.กุดข้าวปุ้น ใน วันที่ 18 เมษายน 2560
 

3.3 ขอให้ รพ.ที่ผ่านการรับรองสถานพยาบาล ขั้น 2 และ 3 ส่งรายงานการประเมินตนเอง SA 2011 เพื่อขอรับคำปรึกษา QRT และอาจารย์ที่ปรึกษา และขอเชิญเข้าร่วมฝึกการเขียน รายงานการขอรับการรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย QRT ระดับจังหวัด/ผู้รับผิดชอบงาน HA จาก รพ.
ขั้น 0 – 3 รพ.ละ 8 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.

การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster: PCC )

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster: PCC ) เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน PCC ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มเป้าหมาย...

•  ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอจาก รพ. และ สสอ. จำนวน 2 คน

•  ผู้จัดการ PCC ระดับอำเภอ ระดับ Cluster และระดับทีม ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วใน ปี 2560 ได้แก่

•  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

•  รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

•  รพร.เดชอุดม

•  รพ.วารินชำราบ

•  รพ.ม่วงสามสิบ

5.

การดำเนินงาน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี

แผนการดำเนินงาน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี จังหวัดอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ปี

โรงพยาบาลที่รับประเมิน

1 - 28 เมษายน 2560

ทีมประเมินระดับอำเภอประเมิน รพ.สต. ทุกแห่งในอำเภอ และรายงานการประเมินให้จังหวัด ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

1 - 26 พฤษภาคม 2560

ทีมประเมินระดับจังหวัดประเมิน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 5 ดี (รายโซน)

30 พฤษภาคม 2560

การประชุมเพื่อคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ระดับจังหวัด

1 มิถุนายน 2560

จังหวัดส่งผลการคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนจังหวัด ส่งเข้ารับการ ประเมินระดับเขต

6.

การดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ( District Health System: DHS )

6.1 ทุกอำเภอดำเนินการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ UCARE-C รายประเด็น ดังนี้

6.1.1 ODOP 3 เรื่อง

6.1.2 นโยบายสำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้

- LTC

- RTI

- CKD Clinic

  6.2 ทุกอำเภอดำเนินการเยี่ยมเสริมพลังไขว้อำเภอภายในโซน DHS แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2560 และส่งรายงานผลการเยี่ยมเสริมพลัง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
  6.3 ทุกอำเภอรายงานผลการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ODOP ที่เกิด Best Practice อย่างน้อยอำเภอละ
1 เรื่อง

 

 

5.16 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.17กลุ่มงานบริการสุขภา

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.18 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.19 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.20  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไม่มีวาระการประชุม

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.2 โรงพยาบาลชุมชน

 


     
: เรื่องอื่นๆ