<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.


    วาระก่อนการประชุม

1. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

   
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  12/2559  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 11
/2559

 

สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน ธันวาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด   
: เรื่องจาก รพศ. รพท.และศูนย์วิชาการ
4.1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.2

โรงพยาบาลทั่วไป (๕๐ พรรษาฯ วารินชำราบ เดชอุดม )

4.3

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

4.4

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

4.5

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4.6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.7

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

4.8

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

4.9

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี

4.10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

4.10

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4.11

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1

แนวทางการดำเนินงานนโยบายของขวัญปีใหม่ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด 1.แนวทาง 2. แบบฟอร์ม

2

กำหนดการ นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 9 - 25 มกราคม 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

3.

การตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560 Click เพื่อดูรายละเอียด 1.รูปเล่ม  2. PPT.

4.
การบริหารงบ PP ตามประกาศกระทรวง ปี 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด
5.

งบประมาณ

5.1 แนวทางการดำเนินงานงบค่าเสื่อม   Click เพื่อดูรายละเอียด 1.แนวทาง 2. หลักเกณฑ์ปี2560

  • ปี 2559   
  • ปี2558  
  • ปี 2558 ลงไป
  5.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบ Non Uc Click เพื่อดูรายละเอียด
6.

อบรมหลักสูตร “พัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย”

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จะจัดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย” ของบุคลากรผู้รับผิดชอบบันทึกสาเหตุการตาย จำนวน 2 รุ่น วิทยากรจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.

รุ่นที่ 1 ) วันที่ 4 มกราคม 2560 เป้าหมาย จังหวัดยโสธร, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร ณ ห้องกระดุมเงิน กระดุมทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ มุกดาหาร

รุ่นที่ 2 ) วันที่ 5 มกราคม 2560 เป้าหมาย จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ณ ห้องวนารมย์
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี

เป้าหมาย...นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ โรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับจังหวัดและอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด

7.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 2560-2564 (รูปเล่ม)  Click เพื่อดูรายละเอียด 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ปี 2559  Click เพื่อดูรายละเอียด
3.
จำนวนผู้ป่วยที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2559  Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2560 จำนวนทั้งหมด 6,800 ราย) Click เพื่อดูรายละเอียด

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤศจิกายน 2559 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.968
Click เพื่อดูรายละเอียด
 ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 Click เพื่อดูรายละเอียด

2.
สรุป CMI เดือนพฤศจิกายน 2559  Click เพื่อดูรายละเอียด
3.
สรุปข้อมูลได้รับจัดสรรงบผู้ป่วยในปี 60 ตามอัตราจ่าย Global budget เดือนพฤศจิกายน 59 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.6   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

งาน พอ.สว.

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมกราคม 2560

- วันที่ 12 มกราคม 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

- วันที่ 26 มกราคม 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านเทวัญ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี

 

5.7 กลุ่มงานนิติการ
1.

รายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
1.

งานทะเบียนใบอนุญาต

  1.1 กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม,ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการ สถานพยาบาล และ ร้านยาทุกประเภท/สถานที่ผลิตยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 สำหรับผู้รับอนุญาตฯสามารถรับบริการได้ ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
 

1.2 สรุปข้อมูล การต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับยา อาหาร สถานพยาบาล และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560 (ใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2559)

ลำดับที่
ประเภทใบอนุญาต

จำนวนทั้งหมด (แห่ง)

ต่ออายุแล้ว (แห่ง)

คิดเป็น
( % )

1

ยา

374

274

76.07

2

อาหาร

49

38

77.55

3

สถานพยาบาล

647

380

58.73

4

ยาเสพติดให้โทษ

(จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก)รพ.รัฐ

30

27

90

***ข้อมูล นับจากเริ่มต่ออายุ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2559

2.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ 

 

2.1 กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

  2.2  วันที่ 27 ธันวาคม 2559

09.00 – 16.00 น. ตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักจากสถานที่จำหน่าย ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.อบ.

16.00 – 19.00 น. ตรวจวิเคราะห์ฟอร์มาลินในอาหารกลุ่มเสี่ยง ณ สถานที่จำหน่ายริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง อำเภอเมืองฯ    

  2.3 วันที่ 28 ธันวาคม 2559

09.00 – 16.00 น. ตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักจากสถานที่จำหน่าย ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.อบ.

  2.4 วันที่ 29 ธันวาคม 2559

09.00 – 15.00 น. สำรวจเกลือบริโภคที่ใช้ในการผลิต ณ สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ในอำเภอเมืองฯ

15.00 – 18.00 น. ตรวจสอบฉลาก และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่ายในแผงลอย บริเวณงานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 (บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองฯ)

18.00 น. เป็นต้นไป ร่วมพิธีเปิดงานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 (บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองฯ)

  2.5 กำหนดการเก็บตัวอย่างผัก ณ ตลาดค้าส่ง
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลวาริน ชำราบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ เทศบาลตำบลแสนสุข หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 10 และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กำหนดแผนการตรวจวิเคราะห์ผักผลไม้ ณ ตลาดค้าส่ง (ตลาดเจริญศรี อำเภอวารินชำราบ) ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 

2.6 กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนม พาสเจอร์ไรส์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ในระหว่าง วันที่ 23-25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบลกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ และบริษัทวารินมิลค์ จำกัด อำเภอวารินชำราบ
โดยกลุ่มเป้าหมาย...ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลเขื่องใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน รวม 20 คน

 

2.7 รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2560 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะจัดงานมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2560

ตามที่..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผลิตข้าวกล้องบ้านสร้างมิ่ง เลขที่ 120 บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทน ของจังหวัด อุบลราชธานี

ผลการคัดเลือก... จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2560

 

2.8 การอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่การตรวจประเมินมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมาย สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่การ ตรวจประเมินมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมาย สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นเวทีในการชี้แจงกฎหมาย และ นโยบายการดำเนินงานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมถึงกระบวนการ และ เทคนิคการดำเนินงานให้สอดคล้องและมีมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน

3.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

 

 3.1 งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์

เขตสุขภาพที่ 10 ได้จัดทำใบประกาศเขตสุขภาพ ที่ 10 ขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อบ 0032.008/ว 9390 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559)

***ขอให้โรงพยาบาล หรือ สำนักงานสาธารณสุขที่ยังไม่ได้รับใบประกาศฯ ดังกล่าว ติดต่อรับได้ที่กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค ฯ เพื่อนำไปปิดประกาศในสถานพยาบาลทุกแห่ง ในที่เปิดเผย

  3.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ กำหนดจัดการประชุม ให้ ความรู้ และชี้แจงตัวชี้วัดโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา อย่างสมเหตุผล ( RDU in Hospital ) ปีงบประมาณ 2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.สต.และ สสอ. ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการ ใช่ยาสมเหตุผล ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.3๐ น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 

3.3 ผลการคัดเลือกหมอพื้นบ้าน หมอไทย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย และพื้นที่ต้นแบบดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. หมอพื้นบ้านดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายสมภาร ทูลนอก อ . เมือง

2. หมอไทยดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นางอรพิน พิลาสันต์ อ . นาเยีย

3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ลำใย สาธุวรรณ รพ . ตระการพืชผล

4. พื้นที่ต้นแบบดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี

4.1 รพศ ./ รพท . ได้แก่ รพศ.

4.2 รพช . ได้แก่ รพ . ดอนมดแดง

4.3 รพ.สต. ได้แก่ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติยางน้อย

 

5.9   กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
1.

งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการพยาบาล

1. วันที่ 9 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการพยาบาลงาน ER LR ณ ห้องประชุม 2,4 สน.สสจ.อบ.

  2. วันที่ 10 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการพยาบาลงานเวชปฏิบัติพยาบาลชุมชน ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงพยาบาลวารินชำราบ
  3. วันที่ 11 มกราคม 2560 กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการพยาบาลงานให้คำปรึกษา งานวิสัญญี ณ ห้องประชุม 2,4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
 

4. วันที่ 12 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการพยาบาลงานบริหารการพยาบาล, IC ณ ห้องประชุม 2,4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

  5. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับสถานพยาบาล ประจำปี 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด
2.

งาน Service Plan

วันที่ 17-18 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทาง และคุณภาพการปฏิบัติงาน ในห้องฉุกเฉินและ ระหว่างส่งต่อ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าพยาบาล, หัวหน้า ER, ผู้รับผิดชอบงานระบบส่งต่อประจำโรงพยาบาลและผู้รับผิดชอบศูนย์ COC ในสสอ.

3.

งานพัฒนาบุคลากร

วันที่ 12 มกราคม 2560 ประชุมชี้แจงแนวทางการ นำ Core Value MOPH ไปใช้ พัฒนาความสุขในองค์กร และใน บุคลากร ณ ห้องประชุม 2 สสจ.อบ. เวลา 8.30-16.30 น. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรในสสอ./ รพช.ทุกแห่ง / และกลุ่มฝ่ายในสสจ.อบ.

 

5.10 กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ณ เดือนธันวาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

2
.

การดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติควบคุม ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.1 การดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 คณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม จึงมีมติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน งาน โดยกำหนดให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ . ศ .2551 ดังนี้

•  ห้ามหน่วยงานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ใดๆในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐ จัดให้มีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบ้านพักส่วนตัว หรือสโมสร

•  เจ้าของสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐ ที่อนุญาตให้บุคลภายนอกเช่าสถานที่จัดงานใดๆ ห้ามให้มีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด ยกเว้นบ้านพักส่วนตัว หรือสโมสร

•  ห้ามสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐ โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

2.2 งานกาชาดปลอดเหล้า จากข้อเสนอจากการประชุมของ คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุบล ราชธานี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม กำหนดให้การจัดงานกาชาดประจำปี 2560 เป็นงานกาชาดปลอดเหล้า และบุหรี่ โดย
มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสานหน่วยงานผู้จัดสถานที่ พิจารณาการกำหนดพื้นที่ เป็นงานกาชาดปลอดเหล้า บุหรี่นั้น

จากการตรวจสอบพื้นที่จัดงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี แล้ว พบว่า สถานที่ จัดงานกาชาด มีพื้นที่ขนาดใหญ่ การกำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ กระทำได้ยาก ดังนั้น ในการจัดงานกาชาดปี 2560 จึงขอกำหนดเป็นงานกาชาดปลอดเหล้า ส่วนเรื่องการสูบบุหรี่ในสถานที่จัดงาน ของความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จะมีการ ออกตรวจ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ภายในงานกาชาด ด้วย

 

5.11 ศูนย์ธรรมาภิบาล
1.

ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

1.1 ให้บัตรอวยพร หรือลงนาม ในสมุดอวยพร แทนการให้ของขวัญ
1.2 งดเรี่ยไรหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อจัดหาของขวัญให้ผู้บริจาค

2.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ การป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต สนับสนุนแก่ สสจ.อบ./รพศ./รพช.และ สสอ.ทุกแห่งๆ ละ 1 ป้าย ติดต่อได้ที่ศูนย์ธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

5.12 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1.

งานพัฒนาศักยภาพ อสม .

 

การประกวด อสม.ดีเด่นระดับภาค

การประกวดอสม.ระดับภาค ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดขอนแก่น

2.

งานภาคีเครือข่ายสุขภาพ

2.1) สำนักงานเขตสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

กำหนดจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี(จังหวัด สสอ.และรพช. แห่งละ 1 คน) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

 

2.2) การเปิดรับสมัครคณะกรรมการเขตสุขภาพประชาชน เขตที่ 10

ด้วยศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพภาคประชาชน เขตที่ 10 ได้ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน เขต 10 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม 2560 – 25 มกราคม 2560 สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพภาคประชาชนที่ 10 ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี

 

5.13 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
1.

การอยู่เวรหน่วยปฐมพยาบาล งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.14 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.16 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.17 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.18 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 


     
: เรื่องอื่นๆ