<-- -->
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3/2561 วันที่  2  มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.


   ระเบียบวาระก่อนการประชุม

มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการคัดเลือก บุุคลดีเด่นระดับโซนและระดับจังหวัดประเภท...

- หมอพื้นบ้าน

- หมอไทย

- จนท.ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยดีเด่น


   : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

     เรื่องจากศาลากลาง Click เพื่อดูรายละเอียด   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   2 / 2561          Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  2/2561

3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มกราคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด 

3.2 KPI Mornitoring Click เพื่อดูรายละเอียด 

3.3 ค่าเสื่อม Click เพื่อดูรายละเอียด   
: เรื่องจาก รพศ. รพท.และศูนย์วิชาการ
4.1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม )
4.3

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10

4.4

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

4.5

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

4.6

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี

4.7

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.8

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4.9

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

4.10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

4.11

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4.12

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธาน   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

การเงิน

  ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.

แจ้งการจัดตั้งสำนักงานการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ บทบาทหน้าที่

1.1  ประสานงานในการตรวจราชการ
1.2  ร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกรมการแพทย์และเขตสุขภาพ
1.3  รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการตรวจราชการ
1.4 ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นในส่วนที่กรมการแพทย์รับผิดชอบ

  2.

การกำกับติดตามการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการขับเคลื่อนงานฯ เพื่อให้เกิด กระบวนการกำกับติดตาม สื่อสารความก้าวหน้า ข้อมูล พื้นที่ที่ต้องเร่งรัด ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา ให้ตรง ประเด็น ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เกิดระบบการจัดการที่มีศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุน ทรัพยากรให้ตรงความต้องการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ประชุมคณะทำงาน 26 กพ.61 พิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะกำกับติดตาม โดยให้แสดงข้อมูลรายหน่วยบริการ และเปรียบเทียบ 5 จังหวัด ตัดข้อมูลทุกวันที่ 25 ของเดือน ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดติดตามรายสัปดาห์       จำนวน   3  ตัวชี้วัด Click เพื่อดูรายละเอียด
2.2 ตัวชี้วัดติดตามรายเดือน           จำนวน 65  ตัวชี้วัด Click เพื่อดูรายละเอียด
2.3 ตัวชี้วัดติดตามรายไตรมาส      จำนวน 15  ตัวชี้วัด Click เพื่อดูรายละเอียด
2.4 ตัวชี้วัดติดตามราย 6 เดือน       จำนวน   5  ตัวชี้วัด Click เพื่อดูรายละเอียด

จึงขอให้ทุกหน่วยบริการทำความเข้าใจ คำนิยาม เป้าหมายและเร่งรัดผลงานให้ได้ตามเกณฑ์ และนำเข้า วาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน
  3. การเร่งรัดผลงานเพื่อประเมินผลงาน Ranking รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  ห้วงเวลาที่จะออกประเมิน
ประมาณ 18-26 เมษายน 2561 ใช้ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2561
4.
สรุปผลการดำเนินงานค่าเสื่อม  Click เพื่อดูรายละเอียด
  5. สรุปผลการเบิกจ่ายงบ Non UC Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.

สถานการณ์โรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)    Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

สถานการณ์และแนวทางการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย  Click เพื่อดูรายละเอียด   

3.

ผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค
    3.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค Click เพื่อดูรายละเอียด
    3.2 ผลการคัดกรองและขึ้นทะเบียนรักษา จำแนกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด

 4. ผลการดำเนินงานเอดส์ การเข้าถึงในกลุ่มประชากรหลัก Click เพื่อดูรายละเอียด
 5. สรุปแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.4 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.
แผนการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอุบลราชธานี(Roadmap) ปีงบประมาณ 2561-2563 รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 1/2561 มีการรายงานความก้าวหน้า จำนวน 114 แห่ง คิดเป้นร้อยละ 47.90 (จากทั้งหมด 238 แห่ง) อำเภอที่มีรายงานครบทุก อปท. 7 อำเภอ (เหล่าเสือโก้ก กุดข้าวปุ้น นาตาล สว่างวีระวงศ์ สิรินธร เขมราฐ และวารินชำราบ) อำเภอที่ไม่มีรายงานความก้าวหน้า จาก อปท. 6 อำเภอ (โพธิ์ไทร ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ น้ำยืน บุณฑริก สำโรง) Click เพื่อดูรายละเอียด
ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด...
 1. หน่วยงานสาธารณสุขสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานให้มากขึ้น
 2. การดำเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เสร็จเรียบร้อยภายในไตรมาส 2 (ระหว่างดำเนินการหมายถึง รอประกาศในราชกิจจาฯ)

Click เพื่อดูรายละเอียด เอกสารประกอบ  ร่างข้อบัญญัติฯ
Click เพื่อดูรายละเอียด Slide  
Click เพื่อดูรายละเอียด หนังสือสั่งการ

 

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุป CMI เดือนมกราคม 2561 จำแนกราย รพ. Excel Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค.60 – มค.61 Excel Click เพื่อดูรายละเอียด

1) SumAdjRW รายจังหวัด

2) จำนวนส่งข้อมูล

3) SumAdjRW รายโรงพยาบาล

4) ชดเชยรายจังหวัด

5) ชดเชยรายโรงพยาบาล

6) ข้อมูลส่งทันเวลารายโรงพยาบาล

7) ข้อมูล 5 อันดับโรคแรกราย รพ.

  3.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนมกราคม 2561

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.972Click เพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997Click เพื่อดูรายละเอียด 

 

 

5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561)

 • ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54
  ผลงาน ร้อยละ 40.00 Click เพื่อดูรายละเอียด
  ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 47.29 
  ระดับประเทศ ร้อยละ 33.31

 • ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
  ผลงาน ร้อยละ 11.54
  ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 28.46
  ระดับประเทศ ร้อยละ 11.81
  อยู่ในระหว่างดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม รายละเอียดแยกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด
 • ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 Click เพื่อดูรายละเอียด
  ผลงาน ร้อยละ 35.52
  ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 26.54)
  ระดับประเทศ ร้อยละ 16.21
2.

งาน พอ . สว .

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมีนาคม 2561

 • วันที่ 8 มีนาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านดอนชัยชนะ หมู่ที่ 6 ตำบลโสกแสง  อำเภอนาจะหลวย

 • วันที่ 22 มีนาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านหนองดุม หมู่ที่ 1 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น

 

 

5.7 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
1.

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

1.1 สถานการณ์ การรับรอง HA จังหวัดอุบลราชธานี

1. แก้ไข โรงพยาบาลรพ.นาตาล ผ่านการรับรอง ขั้น 1 (มค)  ผ่านเป็นขั้น 2 ประกาศจาก สรพ.เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งเอกสารขอรับการประเมินรับรอง Accreditation ได้ทันภายในปีงบประมาณ 2561

2. ผลการดำเนินงาน ปี 2560 รพช.ที่ผ่านการรับรองแล้ว 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.09
(เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 คิดเป็น 18 แห่ง) 

- ในเดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ รพ.ที่ได้รับการประเมิน จากสรพ.แล้ว จำนวน 2 แห่ง คือ รพ.บุณฑริกและรพ.โขงเจียม คาดว่าจะผ่านการรับรอง

- รพ.ที่เข้ารับการประเมินรับรอง เดือน มีนาคม 2561 จำนวน 2 แห่ง คือ รพ.ทุ่งศรีอุดมและ รพ.โพธิ์ไทร ซื่งทีมงาน QLN ได้ลงพื้นที่ เตรียมรับการประเมินทั้ง 2 รพ.แล้ว คาดว่าจะผ่านการประเมินรับรองเช่นกัน

3. โรงพยาบาลชุมชน (F2) ที่มีผลงานเพิ่มขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งเอกสารเพื่อขอรับ การรับรองภายใน ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมคือ.... คือ รพ.สว่างวีระวงศ์ และ รพ.นาตาล

4. ขอแสดงความยินดี และขอเชิญ รพ.ที่ผ่านการรับรอง HA เข้ารับใบประกาศรับรอง ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ในงานมหกรรมวิชาการประจำปี HA National Forum ที่ศูนย์วิชาการ IMPACT Forum เมืองทองธานี
ดังนี้...

*** รพ.ที่ผ่านการรับรองใหม่ คือ รพ.กุดข้าวปุ้น

*** รพ.ที่ผ่านการรับรองซ้ำ ได้แก่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์  รพ.ตระการพืชผล และ รพ.50 พรรษา ฯ  

1.2 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลให้ผ่านการประเมินรับรอง  
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่าย ในโรงพยาบาลเป้าหมาย ขั้น 2 ในเดือน มีนาคม 2561 มีแผนการออกเยี่ยม โดยทีม QLN ดังนี้ 

  • วันที่ 30 มีนาคม 2561 กำหนดการเยี่ยมโดยทีม QLN ที่ รพ.สว่างวีระวงศ์

2. โรงพยาบาลขั้น 3 ที่ต้องธำรงสภาพ 2 แห่ง มีแผนดำเนินการ ออกเยี่ยมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมพี่เลี้ยง QRT เฉพาะด้าน ดังนี้...

  * วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการเยี่ยม รพ.สิรินธร  (ประเมิน Re-ac วันที่ 7-8 มีนาคม)

  * วันที่ 23 มีนาคม 2561 กำหนดการเยี่ยม รพ.ดอนมดแดง (ประเมิน Re-ac วันที่  19-20 เมษายน 2561.)

 

3. วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

ขอเชิญ ผอ.รพ. ทุกท่าน พร้อมบุคลากรรวม รพ. 4 คน (ผู้ประสานงาน HA ,หัวหน้าทีม PCT หรือ RM, หัวหน้าทีม ENV/Back Office) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ตามแนวทางการพัฒนา HA ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยขอให้ส่งรายชื่อตามกลุ่มเป้าหมายภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561ทาง e-mail: a_pitchayapa@hotmail.com

  2. รพ.สต.ติดดาว

ขอให้ สสอ.ทุกแห่งที่มีการพัฒนาและประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ เรียบร้อยแล้ว แจ้งรายชื่อ รพ.สต.ที่พร้อมรับการประเมิน ระดับจังหวัดภายในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อจังหวัดจะได้ดำเนิน การจัดทำแผน ประเมินรับรองต่อไป

  3. PMQA  click เพื่อดูรายละเอียด

ผลการประเมิน PMQA รอบ 3 เดือน ระดับกระทรวงจาก กพร.สป. โดยท่านสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

  4. มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

กำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดประจำปี 2561

    ลำดับ

วัน / เดือน /ปี

เป้าหมาย

1

7  มีนาคม  2561

โรงพยาบาลบุณฑริก

2

7  มีนาคม  2561

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

3

14  มีนาคม  2561

โรงพยาบาลเขื่องใน

4

15  มีนาคม  2561

โรงพยาบาลนาตาล

5

21  มีนาคม  2561

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

6

23  มีนาคม  2561

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

7

23  มีนาคม  2561

โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก

8

29  มีนาคม  2561

โรงพยาบาลมะเร็ง

9

30  มีนาคม  2561

โรงพยาบาลสำโรง

ขอให้โรงพยาบาลเป้าหมายส่งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ (Checklist-MT 2560) ให้คณะกรรมการก่อนวันการประเมิน 1 สัปดาห์

รายงานผลการรับรองคุณภาพมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการ Laboratory Accreditation  จากสภาเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561)

             โรงพยาบาล

ระดับขั้นการพัฒนา

วันที่ได้รับการรับรอง

วันที่หมดอายุการรับรอง

รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Re-ISO15190

 11 กันยายน 2560

 11 กันยายน 2562

รพ.กุดข้าวปุ้น

LA

 10 พฤศจิกายน 2560

 9 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลตระการพืชผล

Re-LA2

 29 พฤศจิกายน 2560

 28 พฤศจิกายน 2563

รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Re-LA2

 29 ธันวาคม 2560

 28 ธันวาคม 2563

รพ.ศรีเมืองใหม่

Re-LA3

 17 มกราคม 2561

16 มกราคม 2564

รพ.เหล่าเสือโก้ก

LA

 22 มกราคม 2561

 21 มกราคม 2564

ในเดือนมีนาคม 2561 สภาเทคนิคการแพทย์จะลงประเมินโรงพยาบาลนาจะหลวย โรงพยาบาลน้ำขุ่น และโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

1.1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการตรวจสอบสถานประกอบการ และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ  ในข้อกฎหมาย มาตรฐานแบบประเมินในการกำกับดูแลมาตรฐานและเฝ้าระวัง ควบคุม กำกับด้านผลิตภัณฑ์ และ บริการสุขภาพ  ตลอดจนการโฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2561  ตามแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

  1.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กำหนดการประชุมผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
  2.

 งานบริหารเวชภัณฑ์

สรุปผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 26 กุมภาพันธ์  2561)  click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.9 กลุ่มงานนิติการ
1.

รายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.10 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมรณรงค์   “วันไตโลก (World Kidney Day)” ประจำปี 2561  

***คำขวัญวันไตโลก ปี 2561 “สตรีไทย ไต Strong”  (Kidneys & Women’s Health)***

วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันที่สมาคมโรคไตนานาชาติ ได้กำหนดให้เป็น “วันไตโลก” (World Kidney Day) ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 และสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม ตรงกับสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็มสากล  จึงขอเชิญชวนให้สถานพยาบาลทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์สัปดาห์ลดเค็มวันไตโลก ระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561  ภายใต้คำขวัญ “สตรีไทย ไต Strong”

 

5.11 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.

Happinometer

วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข
ในการทำงาน (Routine to Happiness – R2H) และหลักสูตรนักสร้างสุขของหน่วยงาน มีรายละเอียด
ดังนี้...

1. วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และสามารถ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ในองค์กรให้มี
คุณภาพชีวิต   ความสุขและความผูกพัน  โดยใช้ ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) เป็นเครื่องมือ ในการวัดความสุขรายบุคคล สำหรับในใช้เครื่องมือ Happy Work Place Index : HPI ประเมินความสุขของ
องค์กร  เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรส่งผลให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน  และองค์กรมีความสุขเป็น
สถานที่น่าทำงาน น่าอยู่ (Happy Work Place Index : HPI)

2. สถานที่จัดประชุม คือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

3. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานและตัวแทน ของ สสอ. , รพช. , รพท. , สปส. , กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
ใน สสจ. อุบลฯ

4. วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์ จากสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

  2.

โครงการถักทอเครือข่ายร้อยดวงใจหมอครอบครัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

1. วัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโดยขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ทำงานของ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
2.จัดงาน วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561   ณ   โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อ
งาน “เสน่อิสาน  เสนห์คน  เสน่ห์ชุมชน  เสน่ห์งาน”
3. กลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากทุกแห่งในประเทศไทย
4. วิทยากร มีดังนี้ ..
4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
4.2 พญ. ปาริชาติ วงศ์เสนา
4.3 พญ. สุพัตรา ศรีวณิชชากร
4.4 นพ. สิริชัย นามทรรศนีย์
4.5 นพ. โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ
4.6 พญ. บุษกร อนุชาติวรกุล
4.7 รองสาสตราจารย์ นพ. สุรเกียรติ อาชานุภาพ
4.8 นพ.ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

 

5.12 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
1.

ผลการใช้วิทยุสื่อสาร ในช่วง 5 เดือนแรก click เพื่อดูรายละเอียด

  2. สรุปการสอบสวนอุบัติเหตุหมู่ กรณีรถกระบะชนรถรับส่งนักเรียน

 

 

5.13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.

การปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)  โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในมาตรการที่ 1 การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และ
มาตรการที่ 2 การขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ ได้แก่การติดตั้ง Broker Server เชื่อมโยงฐาน ข้อมูลประชาชนกับสำนักทะเบียนกลาง และการพัฒนากระบวนงาน ให้รองรับการใช้บัตรประชาชน ใบเดียวในการขอรับบริการ โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับบริการจากฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center)

ซึ่งการดำเนิน การดังกล่าว หน่วยงานจำเป็นต้อง มีข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่มารับบริการ ที่มีความ ถูกต้อง โดยเฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะใช้เป็นตัวหลักในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล  ผลจาก การวิเคราะห์ความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนที่ส่งเข้ามาที่คลังข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัด
อุบลราชธานี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

***พบว่า ฐานข้อมูลผู้มารับบริการในจังหวัดอุบลราชธานี มีเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง ซึ่งจะส่ง ผลกระทบต่อความถูกต้องในระบบ Linkage Center คิดเป็น ร้อยละ 3.76 (169,101 ราย) โดยอำเภอ ที่มีฐานข้อมูลประชากรไม่ถูกต้องมากที่สุด 3 ลำดับแรก  ได้แก่..

 1. อำเภอน้ำยืน                ร้อยละ 14.05
 2. อำเภอวารินชำราบ     ร้อยละ 10.37
 3. อำเภอเขมราฐ             ร้อยละ 8.32

หน่วยบริการที่มีฐานข้อมูลประชากรไม่ถูกต้องมากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ

 1. โรงพยาบาลน้ำยืน อ.น้ำยืน                       ร้อยละ 21.5
 2. โรงพยาบาลวารินชำราบ                           ร้อยละ 16.91
 3. รพ.สต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่               ร้อยละ 14.24
 4. PCU.สุปัฎนาราม อ.เมือง                            ร้อยละ 13.4
 5. โรงพยาบาลเขมราฐ                                   ร้อยละ12.6

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข กำหนดติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขปัญหา ในวันที่ 23 มีนาคม
2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561
click เพื่อดูรายละเอียด

  2.

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเรื่องการพัฒนา คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงพยาบาล โดยให้มีการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล(องค์การมหาชน) สมาคมเวชสารสนเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุขโดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 กรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล 7 องค์ประกอบ click เพื่อดูรายละเอียด

1) โครงสร้างและบทบาท (Structure and Role)
2) เทคโนโลยี (Technology)
3) บุคลากร (people)
4) กระบวนการ (Processes)
5) การควบคุม (Control)
6) การวัด (Metrics)
7) ข้อมูลสารสนเทศ (Data & Information)

  2.2 ระดับการประเมินการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital IT Maturity Model) click เพื่อดูรายละเอียด
 

2.3 เป้าหมายการพัฒนาในระยะแรก คือให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ดำเนินการประเมินตนเอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 click เพื่อดูรายละเอียด

***ในการนี้ จึงขอให้ทุกโรงพยาบาล แจ้งผู้เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดแนวทางการพัฒนา คุณภาพ เทคโนโลยี สารสนเทศในโรงพยาบาล และดำเนินการประเมินตนเอง ส่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561

3. การวิเคราะห์ผลงานตามเกณฑ์คุณภาพ QOF ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561
Click เพื่อดูรายละเอียด

 


5.14 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ไม่มีวาระการประชุม 

 

 

5.15 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2561 จำนวนทั้งหมด 5,019 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้
       
         1.1 ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย 1,975 ราย   ดำเนินการได้ทั้งหมด  679 ราย  คิดเป็นร้อยละ 34.38
                  - จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล  หลักสูตร  4 เดือน  จำนวน   249   ราย
                  - ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”      รวมทั้งหมด    จำนวน    430   ราย 
        1.2 ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 2,744 ราย
                   ดำเนินการได้  2,025  ราย คิดเป็นร้อยละ 78.80

 • ควบคุมตัวเข้มงวด 28  ราย
 • ควบคุมตัวไม่เข้มงวด 18 ราย
 • ไม่ควบคุมตัวผู้ป่วยในรพ. 1,979 ราย

        1.3 ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย ดำเนินการได้  182 ราย   คิดเป็นร้อยละ 57.50

 • เรือนจำกลาง 50  ราย
 • สถานพินิจฯ 71  ราย
 • ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนฯ  61 ราย

รวมทุกระบบ   จำนวน 2,886 ราย  ร้อยละ 57.50
Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ผลการดำเนินงาน To Be Number 1
2.1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดอุบลราชธานี จัดการซ้อมเสมือนจริงชมรม TO BE NUMBER ONE  โดยมีท่านเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นายแพทย์จิณณพิภัทร  ชูปัญญา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับชม ให้คำแนะนำและให้กำลังใจ ชมรมตัวแทนจังหวัด จำนวน 6 ชมรม เพื่อเตรียมการประกวดระดับภาค ณ ห้องประชุมจินดารัตน์ ศาลกลางจังหวัดอุบลราชธานี
2.2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีโดยผอ.ไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัชมอบหมายให้ทีมงานพี่เลี้ยงชมรมTO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมจัดทำเอกสารประกอบการประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONEระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2561 ณ  กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2
ร่วมจัดทำ ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีนำนวัตกรรม"คลิ๊กใจTO BE NUMBER ONE พลังจิตอาสาสู่ชุมชนเป็นสุขและยั่งยืน"เข้านำเสนอด้วย
2.3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  นางบุญเลิศ กิ่งวรรณ แกนนำอำเภอโขงเจียม และนางสถาพร พิมพ์คง อสร.ทต.บ้านด่าน ลงพื้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์/แจกสื่อความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ให้แก่นายจ้าง/เจ้าของ สปก.ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ลงมา ในพื้นที่ อ.โขงเจียม จำนวน  5 แห่ง และได้เชิญชวนการลงนามแสดงเจตนารมย์เข้าร่วมกิจกรรม และสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว
2.4 วันที่ 24 กพ.61 คุณวรานิตย์ สายทอง อสร.ต.แดงหม้อ คุณสุรศักดิ์ สายทอง อสร.ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน. คุณสมปอง กุลอ่อน อสร. อ.เมืองฯ  คุณแหวง เทพารักษ์ อสร.ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน  และคุณพงศพล พรเจริญ  อสร.ต.นาคาย อ.ตาลสุม  ลงพื้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฺ/แจกสื่อความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ให้แก่นายจ้าง/เจ้าของ สปก.ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ลงมา จำนวน  9 แห่ง และได้แนะนำตัวตนเอง. พร้อมเชิญชวนลงนามแสดงเจตนารมย์เข้าร่วมกิจกรรม และสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว
2.5 วันที่ (28 ก.พ.2561) ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ นางศิริญา  ถาวร รองผู้อำนวยการสพม.29 และนายวิสันต์  ประเสร็จศรี รักษาการ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและนวัตกรรมในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 (เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 ) พร้อมทั้งร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ชมรม To Be Number One ของจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ม.อุบลราชธานี มรฏ.อุบลราชธานี รร.ปทุมพิทยาคม รร.พิบูลมังสาหาร เรือนจำกลางอุบลราชธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี และชุมชนหนองแต้ โดยชูวิสัยทัศน์ “อุบลราชธานี To Be Number One ต้นแบบระดับเพชร เยาวชน เก่ง ดี มีสุข” ภายใต้สโลแกน “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน
ผลการประกวดจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
กลุ่มต้นแบบ

 1. ประเภทจังหวัดTO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานีได้รับรางวัลจังหวัดTO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2
 2. . ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา-อุดมศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับรางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา-อุดมศึกษารักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน       ปีที่ 1
 3. ประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
  โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับรางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1

กลุ่มดีเด่น

 1. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลดีเด่น ในกระทรวงยุติธรรม

Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.16 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข

ไม่มีวาระการประชุม  

 

5.17 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

ไม่มีวาระการประชุม  

 

5.18 กลุ่มงานบริการสุขภา

ไม่มีวาระการประชุม  

 

5.19 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.20 ศูนย์ธรรมาภิบาล

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.21 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.2 โรงพยาบาลชุมชน

 


     
: เรื่องอื่นๆ
ไม่มี ( ทดสอบบบบบบบ)