<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น.


    วาระก่อนการประชุม

     1. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่...รพ.สต.โนนน้อย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ
         รางวัลชนะเลิศ รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขตสุภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560               

      2. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

         2.1 รพ.สต.ธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน ได้รับรางวัลองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นระดับประเทศ ด้านการควบคุมป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
         2.2 เครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการประเมินรับรอง NCD Clinic Plus ปี 2560 และเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 เข้าประกวดระดับภาค และประเทศ จำนวน 2 แห่ง คือ

•  เครือข่ายบริการโรงพยาบาลเขื่องใน ผลการประเมิน ระดับดีเด่น และเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 เข้าประกวด ระดับประเทศ

•  เครือข่ายบริการโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ผลการประเมิน ระดับดี และเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 เข้าประกวดระดับประเทศ

      3. มอบใบประกาศผู้นำเสนอผลงาน การประกวดพัฒนาระบบการดำเนินงานและนวัตกรรมด้าน NCD ปี 2560

          3.1 ประเภทนวัตกรรมในการดำเนินงาน

                ชนะเลิศ ได้แก่..แรปห่ออาหารมหัสจรรย์ โดย ทีมสหสาขาวิชาชีพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อ.ตาลสุม

                 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่..ขวดยัดไส้ นางสาวดวงเดือน โนนน้อย อ.บุณฑริก

                 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่..ผลของชาใบหม่อนต่อระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

                                                                โดย นายวัชรพล นามสิงห์ อ.เดชอุดม

                            รางวัลชมเชย ได้แก่ 1. กล่อง 7 สีชีวีสดใส โดย รพ.สต.นาบัว อ.โขงเจียม

                                                               2. เบญจเวช การออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

                                                                  โดย น.ส ลักขณา สายเนตร อ.ดอนมดแดง
            3.2 ประเภทพัฒนาระบบการดำเนินงาน ด้าน NCD

                  ชนะเลิศ ได้แก่...ร่วมด้วย...ช่วยกัน กับเครือข่ายร้านยาคุณภาพและสถาบันการศึกษา

                                              โดย ทีมพัฒนา NCD คุณภาพเครือข่ายอำเภอวารินชำราบ

                   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่..การป้องกันเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

                                              โดย นางฐิติมนกาญจน์ ทีฆกุล อ.สิรินธร

                   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่..นักเรียนใหม่ห้องเบาหวาน โดย ทีม NCD โรงพยาบาลเขื่องใน

                   รางวัลชมเชย ได้แก่ 1. รู้เขา รู้เรา ปิงปองจราจร 7 สี โดย นางสาวกุลธิดา สายวัน อ.นาเยีย

                                                      2. เหลืองส้มแดง เข้มไป ปรับได้เป็นเขียว โดย คปสอ.สำโรง

      4. พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยม ระดับดีเด่น และระดับดีของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 42 ราย


   : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ        
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   5/2560   Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  5/
2560     

 

3.1สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มิถุนายน 2560  Click เพื่อดูรายละเอียด

  3.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม (รายละเอียดในวาระกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)


   
: เรื่องจาก รพศ. รพท.และศูนย์วิชาการ
4.1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม )
4.3

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

4.4

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

4.5

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4.6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.7

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

4.8

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

4.9

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี

4.10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

4.10

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4.11

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

การส่งงบทดลอง

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ

Click เพื่อดูรายละเอียด

โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ดอนมดแดง

            - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ

            - สสอ. ส่งครบ

โซน 2 - แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ นาตาล

            - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ

            - สสอ. ส่งครบ

โซน 3 - แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ พิบูลมังสาหาร

            - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ งบไม่สัมพันธ์ สว่างวีระวงศ์ พิบูลมังสาหาร

            - สสอ. ส่งครบ

โซน 4 - แม่ข่าย ส่งครบ

            - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม

            - สสอ. ส่งครบ

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด

-รพช. แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100 คะแนน มีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่...

ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สิรินธร ทุ่งศรีอุดม

-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คะแนน มีจำนวน 12 แห่ง ได้แก่... เขื่องใน ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น

ม่วงสามสิบ วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร ตาลสุม ทุ่งศรีอุดม เดชอุดม เมือง สว่างวีระวงศ์ เหล่าเสือโก้ก  

 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอให้ทุกเครือข่าย กำชับผู้เกี่ยวข้องสอบทานข้อมูลบัญชี ตามเกณฑ์คุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบ ประจำเดือน ตลอดจนควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและ หลังการ บันทึกบัญชี

  2. Audit ผลการส่ง ตรวจสอบผลคะแนน ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด ขอให้ปรับปรุง แก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น
2.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

2.1 . ผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

Click เพื่อดูรายละเอียด

เดือนเมษายน 2560 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ ตาลสุม ความเสี่ยงระดับ 3 ได้แก่... 50 พรรษาฯ

เดือนพฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ ตาลสุม สำโรง ความเสี่ยงระดับ 3 ได้แก่...

50 พรรษาฯ โขงเจียม วารินชำราบ

 

2.2 .รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2560Click เพื่อดูรายละเอียด

สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับ พฤษภาคม 2560 เกี่ยวกับ

เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย ประเมินการ

เงินการคลังตนเองเพื่อการกำกับ ติดตามและบริหารการเงินการคลัง

จากข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า...

กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 3 วารินชำราบ   - 59.27 ล้านบาท

โซน 1 ๕๐พรรษา  ฯ   - 41.32 ล้านบาท

โซน 3 สำโรง                - 6.87 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ บุณฑริก เขมราฐ น้ำยืน และน้ำขุ่น

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ

โซน 3 วารินชำราบ    101.14 ล้านบาท

โซน 4 เดชอุดม             88.69 ล้านบาท

โซน 1 ๕๐พรรษาฯ       76.39  ล้านบาท

โซน 2 ตระการพืชผล   62.30 ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ

ขอให้ทุกโรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง โดยวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อหาสาเหตุ รายการที่ไม่เป็นไปตามแผน ตลอดจนดำเนินการควบคุม กำกับ อย่างเข้มงวด

3.

การประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติ และคุณภาพบัญชี ปี 2560

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯได้ทำแผนออกประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติ และคุณภาพบัญชี

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 9 มิถุนายน 2560 ขณะนี้ได้ดำเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการประเมิน

ดังนี้...

1. ผลประเมิน 6 มิติ โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน จำนวน 15 แห่ง ไม่ผ่าน 11 แห่ง
Click
Exel เพื่อดูรายละเอียด

Click PPT.เพื่อดูรายละเอียด

2.สรุปปัญหาที่ตรวจพบและประเด็นที่ต้องพัฒนา/แก้ไข Click เพื่อดูรายละเอียด

ข้อเสนอแนะ...

ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ที่ประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์แต่ละมิติ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และทำแผนพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ในแต่ละด้าน เพื่อส่งผลต่อระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ของหน่วย งาน โดยมีระบบการพัฒนากระบวนงานให้คลอบคลุมทั้ง 6 มิติ อย่างต่อเนื่อง

4.

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2560 งบดำเนินงาน(ส่วน สสอ.) Click เพื่อดูรายละเอียด

แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบ Non Uc ปี 2560 ส่วนที่จังหวัดจัดสรรให้ สสอ.แห่งละ 300,000 บาท เพียงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 พบว่า หน่วยงานที่เบิกได้ 100 % จำนวน 3 แห่ง คือ สสอ.พิบูลฯ เมือง สิรินธร หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด 5 ลำดับ คือ สสอ.สำโรง เขื่องใน โขงเจียม บุญฑริก น้ำยืน ตามลำดับ (ตามตาราง) ข้อเสนอแนะ ขอให้ หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่ถึงเกณฑ์ ตรวจสอบยอดเงินกับงานการเงินฯ และ เร่งรัดเบิก จ่ายให้ตามแผน

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.

ผลการประกวดสถานบริการสาธารณสุข ประเภท รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560

ชนะเลิศ... รพ.สต.โนนน้อย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ

กำหนดการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

2.

กำหนดการรับตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2560  Click เพื่อดูรายละเอียด 

18 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น.

1.DHS / PCC /รพ.สต.ติดดาว : ศูนย์สุขภาพชุมชน บ้านแขมเจริญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม

2. CFO เขต 10 : รพ.ตาลสุม

3. ตรวจสอบภายใน เขต 10 : รพ.วารินฯ

4.Quick round รพ.สิรินธร โดย ผตร.และคณะ

5. สุ่มพื้นที่ คณะที่ 1 อ.นาจะหลวย (ศูนย์วิชาการ)

19 กรกฏาคม 2560

08.30 น. เชิญร่วมต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลรับการตรวจราชการ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.สสจ.อบ.

13.30 น.

- เชิญร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลคณะตรวจราชการที่ พื้นที่ รพ.สต คันท่าเกวียน/ คปสอ.โขงเจียม

- สุ่มพื้นที่ คณะที่ 1 อ.เหล่าเสือโก้ก (ศูนย์วิชาการ)

20 กรกฏาคม 2560

08.30 -12.00 น. สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาฯ

รพ.สรรพสิทธิประสงต์ อุบลราชธานี

3.

การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขโดย สนย.แจ้งให้หน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และให้รายงานผลการดำเนินงาน

ตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบมาดังนี้ ...

แบบฟอร์ม 1 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560

แบบฟอร์ม 2 แบบสรุปโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560

ถึง กรกฎาคม 2561

*** ขอให้ สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพช. ทุกแห่ง รายงานโครงการตามกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560

เพื่อรวบรวมส่ง เขตสุขภาพที่ 10 ต่อไป Click เพื่อดูรายละเอียด

4.

การดำเนินงานงบค่าเสื่อม

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560 Click PPT.เพื่อดูรายละเอียด   Click  Exelเ พื่อดูรายละเอียด

5.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา ความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและ

ยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ( Health Policy&Strategy Training Program : HPT )

ระยะที่ 1     24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560

ระยะที่ 2     25 กันยายน 2560 – 6 ตุลาคม 2560

ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 8 ค่าอบรม ที่พักเบิกจาก สนย. ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด

สนย.สำเนาหนังสือส่ง รพท.รพช.ทุกแห่งแล้ว

 

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออกและเห็ดพิษ) Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นกลุ่มก้อน Click เพื่อดูรายละเอียด
3.

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด

4.
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์Click เพื่อดูรายละเอียด
5.

ผลการดำเนินงานวัณโรค Click เพื่อดูรายละเอียด

6.
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยและผู้สงสัยไข้หวัดใหญ่ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

TO BE NUMBER ONE

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้กราบทูลรายงานต่อองค์ประธาน โครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อปี 2557 บอกรับเป็นสมาชิก นิตยสาร TO BE NUMBER ONE ประเภทถาวร โดยจะต้องมีการต่ออายุสมาชิก เป็นประจำ ทุกปี ซึ่งบัดนี้ ครบกำหนดของการชำระค่านิตยสารรายปี โดยให้ดำเนินการโอนเงินค่าต่ออายุการเป็นสมาชิก ภายในเดือน มิถุนายน 2560 ซึ่งสมาชิกแบบมีค่าจัดส่ง สมัคร 300 บาท / ปี ส่ง 4 ครั้ง ๆ 1 เล่ม ตามรายชื่อสมาชิก ที่จังหวัดส่งมา นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณค่านิตยสาร TO BE NUMBER ONE ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด โดยจัดส่งค่านิตยสาร มายังกลุ่มงานการแพทย์และ สุขภาพจิต ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เพื่อดำเนินการรวบรวมค่านิตยสาร ดังกล่าว ส่งสำนักงาน TO BE NUMBER ONE ต่อไป

2

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี

ปี 2560 จำนวนทั้งหมด 6,800 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุป CMI เดือนพฤษภาคม 2560 จำแนกราย รพ . Excel click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค. 59-พค. 60 click เพื่อดูรายละเอียด

3.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤษภาคม 2560

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.971  click เพื่อดูรายละเอียด   ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.6   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

งานทันตสาธารณสุข

1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (HDC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560)

- I28 R24 ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 (รอผลสำรวจ)

- I29 ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลงาน... ร้อยละ 80.12 (ระดับประเทศ ร้อยละ 44.38 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 79.21) รายละเอียดแยกรายอำเภอ click เพื่อดูรายละเอียด

- I30 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ผลงาน... ร้อยละ 45.54 (ระดับประเทศ ร้อยละ 22.16 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 35.39) รายละเอียดแยกรายอำเภอ click เพื่อดูรายละเอียด

2.

งาน พอ.สว .

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

•  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านบุ่งมะแลง หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

•  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ กก.ตชด.22 และออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 

 

5.7 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
1.

การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster: PCC)

การประชุมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน “คลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster: PCC) ” จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มเป้าหมาย :

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ 4 อำเภอ ที่จัดตั้ง PCC ปี 2560 ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอเดชอุดม, อำเภอวารินชำราบ และอำเภอม่วงสามสิบ

2. บุคลากรปฏิบัติงานใน PCC ที่จัดตั้งแล้วในปี 2560 แห่งละ 10 คน ตามวิชาชีพ ดังนี้

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เวชศาสตร์ครอบครัว”,
ทันตแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, พยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัว, ทันตาภิบาล, เภสัชกร, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, นักวิชาการสาธารณสุข, แพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด

3. ผู้รับผิดชอบงาน PCC ในโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อำเภอละ 2 คน ที่จัดตั้ง PCC ปี 2560 ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอเดชอุดม, อำเภอวารินชำราบ และอำเภอม่วงสามสิบ

4. ผู้รับผิดชอบงานด้านปฐมภูมิ จากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลกองบิน 21 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลร่มเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี

2.

การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี)

แจ้งแผนการคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต

วัน/เดือน/ปี

ภาคเช้า

ภาคบ่าย
รพ.สต.
อำเภอ
รพ.สต.
อำเภอ
12 กรกฎาคม 2560
ปทุม
เมืองอุบลราชธานี
ศรีไค
วารินชำราบ
14 กรกฎาคม 2560
แก้งเหนือ
เขมราฐ
   
17 กรกฎาคม 2560
คอแลน
บุณฑริก
   
3.

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ( HA )

  3.1 ประกาศผลโรงพยาบาลที่ผ่าน Re – Accreditation

•  50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาลตาลสุม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560

•  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

 

3.2 วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 กำหนดประเมิน Re – Accreditation โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

  3.3 การประเมินโรงพยาบาลขั้น 0 ไป 1

•  โรงพยาบาลนาเยีย            กำหนดเยี่ยมประเมิน           วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

•  โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก กำหนดเยี่ยมประเมิน           วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

4.

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาขา Stroke , Stemi , ทารกแรกเกิด และการปลูก ถ่ายอวัยวะ กำหนดแผนออกตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อติดตามงานและพัฒนาประสิทธิภาพระบบส่งต่อ ของจังหวัดอุบลราชธานี โดย แพทย์ และพยาบาลที่รับผิดชอบงานระบบส่งต่อ, Stroke , STEMI , ทารกแรกเกิด และการปลูกถ่ายอวัยวะ ในรพศ. ดังนี้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 รพ.ตระการพืชผล

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รพ.วารินชำราบ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รพร.เดชอุดม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
1.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้กำหนดแผนการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้านอาหาร ดังนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 :

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ตรวจวิเคราะห์สารเคมีจัดศัตรูพืชในผักจากโรงครัวโรงพยาบาล และจากสถานที่จำหน่าย(รอบเก็บตกจาก วันที่ 20 – 22 มิ.ย. 2560) โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 ณ กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคฯ สสจ.อุบลฯ

เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-4 อุบลราชธานี ออกตรวจสอบด้านความปลอดภัยของอาหาร การแสดงฉลากสินค้า การติดป้ายราคาสินค้า ของร้านค้า/แผง ลอย ที่จำหน่ายบริเวณรอบศาลากลาง (หลังเก่า)

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 :

เวลา 09.00 – 18.00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 10 เภสัชกร โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังฟอร์มาลินปนเปื้อนในอาหารกลุ่มเสี่ยง ณ สถานที่จำหน่าย (ห้องเย็น/ตลาดสด ในเขต
พื้น ที่อำเภอเมือง และวารินชำราบ)

เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 10 เภสัชกร โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ อำเภอเมือง ลงพื้นที่ตรวจเฝ้า ระวังฟอร์มาลิน ปนเปื้อนในอาหาร กลุ่มเสี่ยง ณ ร้านอาหารรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 :

เวลา 09.00 – 18.00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 10 เภสัชกร โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจ เฝ้าระวังความปลอดภัยของหมูยอ ณ สถานที่จำหน่าย ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอ วารินชำราบ (ตรวจวิเคราะห์หาสารบอแรกซ์ และปริมาณวัตถุกันเสีย/กระบวนการผลิต ใช้เกลือเสริมไอโอดีน/สถานที่ผลิต ผ่านเกณฑ์ GMP)

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ประชุม คณะทำงานสร้างความร่วมมือเครือข่าย ความปลอดภัยด้านอาหารในโรงพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี (โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ, โรงพยาบาลวารินชำราบ และโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช เดชอุดม) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ อ.เมืองอุบลฯ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จากศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์ เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 31 ก.ค. 60

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลอาหาร ปลอดภัย ตามนโยบายกระทรวง สาธารณสุข ของโรงพยาบาลนำร่องในจังหวัดอุบลราชธานี ๔ แห่ง (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ, โรงพยาบาลวารินชำราบ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม) และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมชี้แจง นโยบายดังกล่าว แก่โรงพยาบาล ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ทั้งนี้จะเวียน กำหนดการให้ทราบอีกครั้ง  

2.

งานบริหารเวชภัณฑ์

 

2.1  สรุปการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

2.2 สรุปผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในรอบ 8 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560

2.3 สรุปแผนการชำระหนี้องค์การเภสัชกรรม (GPO) ปีงบประมาณ 2555 – 2559 ของโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

5.9 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

รายงานสถานการณ์มารดาตาย ปี 2560  Click เ พื่อดูรายละเอียด

 

 

5.10 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำเดือน มิถุนายน 2560 click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

•  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

•  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ คำขวัญของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

•  จัดให้มีการลงนามปฏิญาณตน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา โดยสมุดลงนามได้แบ่งไว้จุดลงทะเบียนรายอำเภอ และ โรงพยาบาลแล้ว

3.

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

3.1 พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กค. 2560 โดยในช่วงนี้ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตรวจเตือน ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

3.2 ประชาสัมพันธ์ สำนักโรคไม่ติดต่อ จะจัดประชุมวิชาการ NCD Forum Awards 2017 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 – 1 สิงหาคม 2560 ค่าใช้จ่ายเบิกจากต้นสังกัด ไม่เสียค่าลงทะเบียน

4.

ขอความร่วมมือพื้นที่ในการเข้าเก็บข้อมูลวิจัย

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “การประเมินผลและถอด บทเรียนการดำเนินงานของคลินิกโรคไตเรื้อรัง ภายใต้นโยบายกระทรวงสาธารณสุข” เพื่อประเมินผลการ ดำเนินงานและรูปแบบการจัดบริการคลินิกโรคไตเรื้อรัง ทั่วประเทศ โดยเขตสุขภาพที่ 10 สุ่มเก็บข้อมูล โรงพยาบาลทุกระดับ จำนวน 12 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่จะลงสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล

ประกอบด้วย... ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ เภสัชกร ที่ทำงานเกี่ยวข้องคลินิกโรคไตเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง stage 3-4

ขั้นตอน... ดังนี้

1 ) สัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระหว่างกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 จะประสานกำหนดวันภายหลัง

2) สัมภาษณ์บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องคลินิกโรคไตเรื้อรัง วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 ดังตาราง click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.11กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

การประเมิน Green and Clean Hospital

จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงพยาบาลเป้าหมาย 29 แห่ง ประเมินแล้ว 28 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.31 ยังไม่ได้ประเมิน 1 แห่ง ศูนย์อนามัยที่ 10 ได้จัดทำแผนออกสุ่มประเมินร้อยละ 30 จำนวน 8 อำเภอ ซึ่งจะเริ่มออกประเมินในเดือน สิงหาคม 2560 ซึ่งแจ้งเวียนให้ทุก รพ.ทราบแล้ว click เพื่อดูรายละเอียด

2.

การส่งเสริมการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( EHA ) ปีงบประมาณ 2560 ได้ประเมินรับรองครบตามแผนแล้ว อปท.สมัครจำนวน 20 แห่ง (อบต. 3 แห่ง) ประเมินผ่านระดับเกียรติบัตร 3 แห่ง คือ ทน.อุบลราชธานี ทต.เขื่องใน ทต.บ้านกอก ผลประเมินภาพรวม มีเทศบาลผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ขึ้นไป 49 แห่ง ร้อยละ 83.05 (เกณฑ์ร้อยละ 50 ) อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ ม่วงสามสิบ

3.

การดำเนินการตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย ( Safety Thailand ) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย(พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย ( Safety Thailand ) 6 กระทรวงหลัก โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการประสบอันตราย และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย กิจกรรมความปลอดภัยที่เน้นหนักมี 3 ด้านคือ อัคคีภัย สารเคมี และการก่อสร้าง

 

 

5.12 กลุ่มงานนิติการ
1.

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมิถุนายน  click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.13  กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.

ประกวดผลงาน

แจ้งผลการประกวดผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยม ระดับดีเด่น และระดับดีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 42 ราย click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ "3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทยวิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค " โดยรวมตัวกันครั้งแรกของ 3 สถาบันการแพทย์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค

(เอกสารแนบขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาคฯ) click เพื่อดูรายละเอียด


 

 

5.14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.

การเฝ้าระวังมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ( WannaCry , Petya) click เพื่อดูรายละเอียด

2.

มาตรการเฝ้าระวังและยกระดับความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ ดังนี้

•  ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งพิจารณาติดตั้งเพิ่มเติม

ในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดอับของกล้องหรือไฟฟ้าส่องสว่างในสถานที่สำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาล

จุดที่ให้บริการผู้ป่วยจำนวนมาก อาทิ OPD หรือบริเวณจุดที่ติดตั้งระบบออกซิเจน เป็นต้น พร้อมทั้งมีระบบ

เฝ้าระวังและบันทึกเหตุการณ์

•  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หากมีการตรวจสอบว่าบริเวณ

จุดเกิดเหตุ มีกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบและจัด

ทำหนังสือชี้แจงสาเหตุ และให้มารายงานในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่จัดประชุมทุกเดือน

รายละเอียด ได้ส่งเป็นหนังสือราชการ ที่ อบ 0032.014/ว 5247 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
3.
การจัดสรรงบ QOF งวดที่ 2 ปี 2560 click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.15 ศูนย์ธรรมาภิบาล

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.16 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.17 กลุ่มงานบริการสุขภา

ไม่มีวาระการประชุม  

 

 

5.18 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.19 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.20   ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.21 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.2 โรงพยาบาลชุมชน

 


     
: เรื่องอื่นๆ