<-- -->


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2561 วันที่  30 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น.


  วาระก่อนการประชุม

 1.

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุข  ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)

  2.

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีผู้บริหารใหม่

- ผอ.รพ.โขงเจียม นพ.สิทธิพงศ์ อุ่นทวง

- ผอ.รพ.เหล่าเสือโก้ก พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์

- สสอ.นาตาล นายวรวิทย์ สอดศรี

  3.

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ปี 2562 
(มอบแก่ผู้ดูแล/ผู้ปกครองผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 3 คน)

  4. มอบเกียรติบัตร หน่วยงานสนับสนุนหมอชวนวิ่ง


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

  1. เรื่องจากศาลากลาง

   
:รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   10/2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

 


   :
เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  10/2561

 3.1

สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน ตุลาคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด  

 3.2 ผลการดำเนินงาน TB Click เพื่อดูรายละเอียด
 3.3 ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบฯค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)
  3.3.1 ผลการดำเนินงานค่าเสื่อม ปี 60  ผลการดำเนินการ (click)
  3.3.2 ผลการดำเนินงาน ค่าเสื่อม ปี 61 ผลการดำเนินการ (click)
                                          ค่าเสื่อม ปี 61 แบบสรุป (Click) ppt.
3.4 Best Practice Click เพื่อดูรายละเอียด (เรื่อง การจัดการขยะ)

 


   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10  Click เพื่อดูรายละเอียด  
4.4
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี


   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1  กลุ่มงานบริหาร
  1

งบทดลอง ระบบบัญชี GL Click เพื่อดูรายละเอียด

 

1.1 การส่งงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ

- แม่ข่ายส่งครบทุกแห่ง

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด

- รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม 100 ทุกแห่ง

  2. งบทดลอง ระบบ GFMIS
 

ขอให้ผู้บริหารกำกับ  ติดตาม  การส่ง  บช.11 ประจำเดือน ตุลาคม2561 – พฤศจิกายน 2561 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เพื่องานการเงินฯ สสจ.  จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ  GFMIS  ภายในวันที่  15 ธันวาคม 2561

 

ข้อเสนอแนะ...

 1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน  และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
 2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่งนั้น
 3.  รพ.สต. งบทดลองเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 ขอให้เร่งดำเนินการส่งภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

  3. การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
 

3.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือนตุลาคม 2561มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

เดือน กันยายน 2561
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 คือ ๕๐ พรรษาฯ
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ สว่างวีระวงศ์ ทุ่งศรีอุดม
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สำโรง วารินชำราบ

เดือน ตุลาคม 2561
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐พรรษาฯ
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ตาลสุม โขงเจียม สำโรง และวารินชำราบ
 

3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือน ตุลาคม 2561  Click เพื่อดูรายละเอียด

สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 ตุลาคม 2561 เปรียบเทียบข้อมูล เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้ การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น กับ เดือน กันยายน 2561 เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายประเมินการเงินการคลังตนเอง กำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
         
ข้อมูลเดือนตุลาคม 2561 พบว่า... กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3   วารินชำราบ               -67.48   ล้านบาท
โซน 1   50พรรษาฯ                  -59.37   ล้านบาท
โซน 3    นาเยีย                           -7.34  ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  เดชอุดม  บุณฑริก นาจะหลวย   เขื่องใน และน้ำขุ่น
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุด  เรียงตามลำดับ คือ
โซน 3   วารินชำราบ               141.16  ล้านบาท
โซน 1   ๕๐ พรรษาฯ               124.41   ล้านบาท
โซน 4   เดชอุดม                       82.83   ล้านบาท
โซน 2   ตระการพืชผล             63.76   ล้านบาท

  ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุรายการ ใดที่ไม่เป็นไปตามแผน ตลอดจนการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด
  4.

รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ Click เพื่อดูรายละเอียด

สถานการณ์ ลูกหนี้เงินยืมราการ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น   6,202,155.00 บาท มีผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืม ส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน

  5.

พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร             ที่คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดเสนอมา
- ผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 จำนวน 7 ราย
- ผู้ขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร จำนวน 1 ราย

5.2 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  1 หลักเกณฑ์การเดินทางไปราชการประชุม/อบรม/สัมมนา Click เพื่อดูรายละเอียด หลักเกณฑ์      ฟอร์ม
  2.

การกรอกข้อมูล HPI และ Happinometer Click เพื่อดูรายละเอียด  แบบสอบถาม  เครื่องมืHPI     เครื่องมือHAPP

  3.

หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อ Click เพื่อดูรายละเอียด  หลักเกณฑ์        

  4.

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual  Development Plan) Click เพื่อดูรายละเอียด   ฟอร์ม

  5.

การส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรทางการบริหาร (ผบก./ผบต.) Click เพื่อดูรายละเอียด หลักเกณฑ์

5.3 กลุ่มงานนิติการ
  

รายงานผลการดำเนินการ เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน ตุลาคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

5.4 ศูนย์ธรรมาภิบาล
  1. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง  เจตจำนง การบริหารงานสุจริตหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 Click เพื่อดูรายละเอียด
  2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบล
ราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Click เพื่อดูรายละเอียด
  3.

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561     

เรื่อง  มาตรการใช้รถราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน จากการปฏิบัติหน้าที่และ แก้ไขการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด
5.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  1

แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและบูรณาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
Click เพื่อดูรายละเอียด  กำหนดการ     แผน       ตัวชี้วัด

  2

แจ้งการดำเนินงานโครงสร้างงบ PPA ปี 2562 Click เพื่อดูรายละเอียด

  3.

กำหนดการลงปฏิบัติงานในพื้นที่
2.1 การประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับ รพ.สต.
วันที่  13  ธันวาคม  2561  โซน 4  สถานที่ ห้องประชุม รพร.เดชอุดม
วันที่  14  ธันวาคม  2561  โซน 3   สถานที่ ห้องประชุม รพ.วารินชำราบ
วันที่  17  ธันวาคม  2561  โซน 1   สถานที่ ห้องประชุม รพ.๕๐ พรรษาฯ
วันที่  18  ธันวาคม  2561  โซน 4     สถานที่ ห้องประชุม รพร.เดชอุดม

2.2 กำหนดการตรวจราชการ ปี 2562
รอบที่ 1  วันที่  16 – 18 มกราคม 2562 พื้นที่รับตรวจ  คปสอ.พิบูลมังสาหาร / รพ.สต.ท่าช้าง
รอบที่ 2  วันที่   9 – 17  กรกฎาคม 2562 พื้นที่รับตรวจ  คปสอ.ตระการพืชผล / รพ.สต.ตากแดด

2.3  กำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน
รอบที่  1  วันที่ 21- 29 มกราคม 2562
รอบที่  2  วันที่ 9 – 17  กรกฎาคม 2562

2.4 กำหนดการ  Ranking
รอบที่  1  วันที่  5 – 13 มีนาคม 2562
รอบที่  2 พร้อมกับการนิเทศผสมผสานรอบที่ 2  วันที่ 9 – 17  กรกฎาคม 2562

  4.

การออกหน่วยโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Click เพื่อดูรายละเอียด  เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9  

  5.

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการร้อยปีสาธารณสุขไทย Click เพื่อดูรายละเอียด

***งบประมาณ 11,045,500 บาท เบิกจ่าย 7,059,125 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.91

1.โครงการส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ยังไม่วางยืม/เบิก 3 อำเภอ (คอนมดแดง,ตาลสุม,โพธิ์ไทร) 2.โครงการรวมพลังชุมชนสุขภาพดี วางยืม 100 %
3.โครงการที่พักขยะ  ยังไม่ PO 2 แห่ง ของอำเภอพิบูลมังสาหาร (รพ.สต.สร้างแก้วและ รพ.สต.โนนกาหลง) วางเบิกจ่ายงบแล้ว 4 อำเภอ (ม่วงสามสิบ ,ศรีเมืองใหม่,เดชอุดม.น้ำยืน ) ที่เหลืออยู่ขั้นตอนดำเนินการ
โขงเจียม, เหล่าเสือโก้ก, ดอนมดแดง ส่งเอกสารเพื่อวางเบิก อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

  6.

ด้วยในปี งบประมาณ 2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีนโยบายให้การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน คปสอ.และคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นคณะทำงานชุดเดียวกัน ซึ่งกลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ได้แจ้ง ขอรายชื่อคณะกรรมการ คปสอ.จากพื้นที่แล้วนั้น ในการนี้ หากเครือข่าย ประสงค์แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ขอให้แจ้งภายในวันที่  6 ธันวาคม  2561

5.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  1. แจ้งการติดตั้งและใช้งานระบบคิว  กำหนดชี้จงแนวทางการใช้งานระบบ 11 ธ.ค. สิ่งที่ต้องดำเนินการคือการปรับ กระบวนงานภายในเพื่อรองรับระบบ
  2. ขอความร่วมมือยกเลิกการพิมพ์ภาพ X-Ray และการส่งแผ่น CD กรณี Refer เนื่องจากทุก รพ.มีการส่งข้อมูล เป็น Electronic File ผ่าน Zigma Rays
  3. การลงชื่อในใบยินยอมเปิดเผยข้อมูล (consent form) และการติดตั้งและใช้งาน H4U
  4. รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งและใช้งาน อสม.Online
5.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   1

สรุปCMI ปีงบประมาณ 2562 จำแนกรายเดือน รายรพ.   Excel Click เพื่อดูรายละเอียด PowerPoint Click เพื่อดูรายละเอียด

   2 ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกรายเดือน ราย โรงพยาบาล
 

2.1 ข้อมูลผู้ป่วยใน  จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562 PowerPoint Click เพื่อดูรายละเอียด

   3

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลังปีงบประมาณ 2562 ดาวโหลดไฟล์แผนการเงินการคลังที่อนุมัติได้ที่ http://phoubon.in.th/ระบบงาน back office/ระบบupload file/รับข้อมูลงานประกันสุขภาพ ให้นำไฟล์ที่อนุมัติไป ใช้ในการควบคุมกำกับให้เป็นไปต้นแผนฯ และเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง เพื่อป้องกันไม่ให้รพ.เกิด ภาวะวิกฤติการเงิน

  4.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนตุลาคม 2561
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.959 Click เพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.980 Click เพื่อดูรายละเอียด

5.8 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 

ไม่มีวาระการประชุม

5.9 กลุ่มงานควบคุมโรค
  1

สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่  โรคไข้เลือดออก หัด Click เพื่อดูรายละเอียด

  2.

การใช้วัคซีน MR ควบคุมการระบาดโรคหัด    Click เพื่อดูรายละเอียด

  3. ผลการดำเนินงานวัณโรค   Click เพื่อดูรายละเอียด  
  4.

แนวทาการจัดระบบบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Click เพื่อดูรายละเอียด

  5. อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำแนกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด
5.10 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
   1. แจ้งเป้าหมายการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรง ด้วยวิธี Fit Test จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562   Click เพื่อดูรายละเอียด
  2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ แจ้งแผนการอบรมงานสุรา ยาสูบ ดังนี้ 
2.1 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จำนวน 2 รุ่น ได้แก่
  • รุ่นที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สถานบริการสาธารณสุข โซน 1 และ 2
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สถานบริการสาธารณสุข โซน 3 และ 4

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานบุหรี่ใน รพ./สนง.สสอ.และ รพ.สต.

  2.2 อบรม ACTU (คณะออกตรวจเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ พรบ.ควบคุม ยาสูบ) จำนวน 4 รุ่น ได้แก่
  • รุ่นที่ 1 วันที่  18  ธันวาคม  2561  สถานบริการสาธารณสุข โซน 2 ณ ห้องประชุม สสอ. ตระการพืชผล
  • รุ่นที่ 2 วันที่  19  ธันวาคม  2561  สถานบริการสาธารณสุข โซน 4 ณ ห้องประชุม สสอ. เดชอุดม
  • รุ่นที่ 3 วันที่  20  ธันวาคม  2561  สถานบริการสาธารณสุข โซน 1 ณ โรงแรมสุนีย์

  • รุ่นที่ 4 วันที่  21  ธันวาคม  2561  สถานบริการสาธารณสุข โซน 3 ณ โรงแรมสุนีย์
กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย  สภ.ทุกอำเภอ / ปกครองอำเภอ และ สสอ.ทุกอำเภอ
  3. ขอความร่วมมือแต่ละอำเภอออกตรวจเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยทีม ACTU
  4. ข้อมูลการบริโภคยาสูบ จังหวัดอุบลราชธานี  Click เพื่อดูรายละเอียด
5.11 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
  1

ผลการบำบัด ปีงบประมาณ 2562  รวมทุกระบบ  391  ราย แบ่งเป็น..

1.1 ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย จำนวน 1,123  ผลงานทั้งหมด 122  ราย คิดเป็นร้อยละ 10

- จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล  หลักสูตร  4 เดือน  ผลงานจำนวน    122  ราย  
- ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”      ยังไม่มีผลงาน

1.2 ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย จำนวน 3,075  ราย ผลงานทั้งหมด  269 ราย  คิดเป็นร้อยละ 8.74

  • ระบบควบคุมตัว                         จำนวน    18   ราย
  • ระบบไม่ควบคุมตัวผู้ป่วยในรพ.  จำนวน  251  ราย

1.3 ระบบต้องโทษ  เป้าหมาย 300 ราย ยังไม่มีผลงาน                                                               

  2.

ดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE  Click เพื่อดูรายละเอียด

5.12 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
  ไม่มีวาระการประชุม
5.13 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
  1.

งาน พอ.สว.
1.1 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนธันวาคม 2561

  • วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 3 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

  • วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านห้าง หมู่ที่ 2 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
  2.

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กำหนดแผนปฏิบัติงานผ่าตัดตาต้อกระจก ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

5.14 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

1.1 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กำหนดแผนการเก็บตัวอย่างอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เก็บตัวอย่างอาหารสดส่งตรวจวิเคราะห์  ตามแผนที่หน่วยเคลื่อนที่           เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 กำหนด
ในการนี้ ขอแจ้งแผนการเก็บตัวอย่าง อาหารสด ส่งตรวจ วิเคราะห์  ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยขอให้เก็บ ตัวอย่างอาหารสด  นำส่งที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี ไม่เกินเวลา  12.00 น.Click เพื่อดูรายละเอียด 

  1.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร   เขตสุขภาพที่ 10   เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว   “หมู่บ้านอินทรีย์บ้านหนองทา และตลาดต้องชมหัวไฮ่ ปลายนา ปี 2”   ประจำปี 2561 - 2562  ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561   ณ ลานกิจกรรม เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเทา  ตลาดหัวไฮ่  ปลายนา  อำเภอสำโรง  โดยวัตถุประสงค์   ในการจัดกิจกรรมเพื่อ ประชาสัมพันธ์    ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป  ตลอดจนส่งเสริมการตลาดให้แก่หมู่บ้าน และท้องถิ่นใกล้เคียง   
 

1.3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

กำหนดจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่  26  ธันวาคม  2561
ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจัดทำแผนบูรณาการอาหาร จังหวัด อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  1.4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ในระหว่าง วันที่  24-28  ธันวาคม 2561  ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ  เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวงานกาชาดและ งานปีใหม่ 
ประจำปี  2562 
  2.

งานทะเบียนใบอนุญาต

2.1 กำหนดการต่ออายุใบอนุญาต  ร้านขายยา  สถานที่ผลิตและนำเข้าอาหาร  สถานที่ครอบครอง   วัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้าง  และสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  เพื่อใช้ในปี 2562  เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 ธันวาคม 2561

  2.2 กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลฯ  ครั้งที่ 8/2561  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสถานพยาบาลที่เข้า พิจารณาเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ อนุญาตรายใหม่  และแจ้งเลิกกิจการ 
5.15 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
  ไม่มีวาระการประชุม
5.16 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ
     ไม่มีวาระการประชุม
5.17 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
  1. การขับเคลื่อนงานพัฒนาวิชาการ  จังหวัดอุบลราชธานีปี ๒๕๖๑

1.1) ขับเคลื่อนเชิงคุณภาพ Click เพื่อดูรายละเอียด
1.2) ขับเคลื่อนเชิงปริมาณ Click เพื่อดูรายละเอียด

  2.

แนวทางการดำเนินงานสื่อสารข่าวและประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อสารด้านกรข่าวและประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562
* จังหวัดดำเนินการและสำเนาส่งพื้นที่ Click เพื่อดูรายละเอียด

2.2) ดำเนินงานตามแนวทางการสื่อสารด้านข่าวและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562  (แนบไฟล์ แนวทางการสื่อสารด้านข่าวและประชาสัมพันธ์)
Click เพื่อดูรายละเอียด


2.3) หัวข้อและประเด็นการประชาสัมพันธ์โดยเน้นหนักการดำเนินงานตามนโยบาย Click เพื่อดูรายละเอียด
กระทรวงสาธารณสุข/ปฏิทินสาธารณสุข 

2.4) ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เน้น  การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวในทุกพื้นที่ โดยภาคีเครือ ข่ายมีส่วนร่วม กำหนดเนื้อหาความรู้ที่สื่อสารให้ประชาชนรับทราบตาม Health Education/Promotion 52 Wks. อนึ่งทุกพื้นที่สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาข่าวและกิจกรรมต่างๆได้ใน กรณีที่พื้นที่อำเภอมีกิจกรรม พิเศษและ กรณีวิกฤตด้านสุขภาพที่ต้อดำเนินการอย่าง เร่งด่วน รายละเอียดการดำเนินงานในหอกระจายข่าว
Click เพื่อดูรายละเอียด

5.18 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
  1.

งานพัฒนาศักยภาพ อสม. Click เพื่อดูรายละเอียด

  2. งาน อสม.ออนไลน์ Click เพื่อดูรายละเอียด  รายชื่อสถานบริการ   ผลการสมัคร
  3.

งาน โครงการจิตอาสา

  4.

งาน อสม.E-Payment Click เพื่อดูรายละเอียด ปฎิทิน  รายงานผล

  5. งานการจัดการสุขภาพชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพ
  6.

งานสมัชชาสุขภาพ Click เพื่อดูรายละเอียด กำหนดการประชุม   สมัชชาชาติ

5.19 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
  1. การรายงานความก้าวหน้าตาม แผนการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอุบลราชธานี(Roadmap) ปีงบประมาณ 2561-2563  มีอำเภอที่ส่งรายงานผ่านนายอำเภอ 10 อำเภอ คือ เมือง เหล่าเสือโก้ก เขมราฐ โพธิ์ไทร เมืองใหม่ วาริน พิบูล โขงเจียม นาเยีย และน้ำขุ่น ขอให้อำเภอที่เหลือ ดำเนินการส่งภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
  2. การพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า สืบเนื่องจาก กระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดสาขา อาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องประกอบอาชีพโดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีที่เกี่ยว ข้องคือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และสอบวัด ความรู้เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน(ยกเว้น วิศวกรที่มีใบ กว.ช่างไฟฟ้ากำลัง) หากไม่ดำเนินการ ช่างผู้ปฏิบัติงานจะมีความผิดถูกปรับไม่เกิน  5,000 บาท และนายจ้างถูกปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท จะจ้างรายละเอียดให้ทราบและให้ดำเนินการให้ถูกต้อง
5.20 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
 

การจัดกิจกรรมปั่น อุ่นไอรัก จังหวัดอุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด

ซ้อมปั่น 3 ธันวาคม 2561
ปั่นจริง 9 ธันวาคม 2561

***ภารกิจ ***

1.จัดหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยแพทย์บริการประชาชน
2. จัดชุดปฏิคม ในศูนย์พิธีเปิด-ปิด
3. จัดผู้นำออกกำลังกาย ประจำจุดพัก

5.21 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข
  ไม่มีวาระการประชุม

 

     : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.1 สาธารณสุขอำเภอ

6.1.1 สรุปรายงานการประชุม Click เพื่อดูรายละเอียด

 


     
: เรื่องอื่นๆ
ไม่มีวาระการประชุม