<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.


    วาระก่อนการประชุม

     1. พิธีมอบเกียรติบัตร อำเภอที่ผ่านการประเมินทีมเฝ้าระวังสอบสอนเคลื่อนที่เร็ว ( SRRT ) ระดับดีเยี่ยม (ซึ่งเป็นผลการประเมิน SRRT ระดับสูงสุด) จากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

 

   : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ        
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  3/2560   Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 3
/2560

 

3.1สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มีนาคม 2560  

  3.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม (รายละเอียดในวาระกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)


   
: เรื่องจาก รพศ. รพท.และศูนย์วิชาการ
4.1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม )
4.3

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

4.4

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

4.5

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4.6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.7

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

4.8

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

4.9

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี

4.10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

4.10

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4.11

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

งานการเงิน

 

1.1. การส่งงบทดลอง Click เพื่อดูรายละเอียด

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
โซน 1
แม่ข่าย ส่งครบ
ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
สสอ. ส่งครบ

โซน 2
แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ตระการพืชผล นาตาล
ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ เขมราฐ
สสอ. ส่งครบ

โซน 3 - แม่ข่าย ส่งครบ
ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
สสอ. ไม่ส่ง โขงเจียม สว่างวีระวงศ์

โซน 4
แม่ข่าย ส่งครบ
ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ เดชอุดม
สสอ. ส่งครบ

 

1.2 การเฝ้าระวังการเงินการคลัง Click เพื่อดูรายละเอียด

แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)

-รพช. แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100 คะแนน มีจำนวน 3 แห่ง คือ ดอนมดแดง นาตาล และพิบูลมังสาหาร

-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คะแนนมี จำนวน 7 แห่ง คือ เขื่องใน ตระการพืชผล เขมราฐ โขงเจียม สว่างวีระวงศ์ เดชอุดม และนาจะหลวย

 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนน เป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

2.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง Click เพื่อดูรายละเอียด

2.1 . แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ประเมินดัชนี 7 ระดับ ประจำเดือน มีนาคม 2560 มีผลการประเมินดังนี้

เดือนมีนาคม 2560 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ ความเสี่ยงระดับ 2 คือ นาตาล สำโรง และวารินชำราบ

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ดอนมดแดง ความเสี่ยงระดับ 2 คือ ๕๐ พรรษาฯ วารินชำราบ

 

2.2 .รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนมีนาคม 25 60Click เพื่อดูรายละเอียด

แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับ มีนาคม 2560 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย มีการประเมิน การเงิน การคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง

จากข้อมูลเดือนมีนาคม 2560 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 3 วารินชำราบ -57.46 ล้านบาท

โซน 1 ๕๐พรรษา     -22.18 ล้านบาท

โซน 1 สำโรง            -2.43 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ บุณฑริก เขมราฐ น้ำยืน และน้ำขุ่น

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 3 วารินชำราบ 99.52 ล้านบาท

โซน 4 เดชอุดม        91.45 ล้านบาท

โซน 1 ๕๐พรรษาฯ   79.74 ล้านบาท

โซน 2 ตระการพืชผล 63.15 ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ

ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และ ค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่า รายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผน ต้องควบคุม กำกับ อย่างเข้มงวด

ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ให้ใช้ผลของรายได้และค่าใช้จ่ายจริง และให้ใช้ผลการวิเคราะห์ การเงินการคลัง เดือนมีนาคม 2560 เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางเพื่อการปรับแผนการเงินการคลังปี 2560 6 เดือนหลัง

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.

งบค่าเสื่อม Click เพื่อดูรายละเอียด

1.การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

งบค่าเสื่อมปี 2560 (ผลงาน : ทำสัญญาและตรวจรับแล้ว 2% อยู่ระหว่างดำเนินการ 50% ยังไม่ดำเนินการ 29% ยังไม่บันทึก 19% )

1.1 ติดตามการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามแผนที่อนุมัติในเวปไซค์ สปสช. อำเภอที่ยังไม่บันทึก/บันทึกไม่ครบ 10 อำเภอ ดังนี้

โซนที่ 1. เมือง ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง

โซนที่ 2. บันทึกครบทุกอำเภอ

โซนที่ 3. วารินชำราบ สำโรง นาเยีย สว่างวีระวงศ์ โขงเจียม

โซนที่ 4. เดชอุดม น้ำยืน

1.2 แจ้งให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ คือวันที่ 30 กันยายน 2560 หากไม่แล้วเสร็จ ให้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนแล้วทำหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อ สปสช.ได้อีก 1 ปี

1.3 แจ้งให้ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานค่าเสื่อม สสจ. ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อเสนอที่ประชุม กวป.ทุกเดือน

 

2. การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2559 (ผลงาน : ทำสัญญาและตรวจรับแล้ว 79% อยู่ระหว่างดำเนินการ 11% ยังไม่ดำเนินการ 0.5% ยังไม่บันทึก 9.5% ) Click เพื่อดูรายละเอียด

ขอให้อำเภอเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ก่อน 30 กันยายน 2560 (เนื่องจากครบ 2 ปีงบประมาณแล้ว) หากไม่เสร็จ ต้องส่งเงินคืน สปสช.

2.1 อำเภอที่สามารถตรวจรับพัสดุได้ครบทุกรายการแล้ว 7 อำเภอดังนี้

โซนที่ 1. ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก

โซนที่ 2. ศรีเมืองใหม่

โซนที่ 3. นาเยีย

โซนที่ 4. นาจะหลวย บุณฑริก ทุ่งศรีอุดม

2.2 อำเภอที่ทำสัญญาและตรวจรับได้น้อย ต้องเร่งรัดเป็นพิเศษได้แก่ เดชอุดม สำโรง เขมราฐ วารินชำราบ เขื่องใน

  2.3 อำเภอที่ดำเนินการแล้วและมีเงินเหลือจ่าย ให้จัดทำแผนขอใช้เงินดังกล่าว เสนอต่อ นพ.สสจ.เห็นชอบและ อปสข.อนุมัติโดยด่วน เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านพัสดุให้แล้วเสร็จ ก่อน 30 กันยายน 2560
2.
กำหนดการรับตรวจราชการ รอบที่ 2 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
สรุปผลการคัดกรองวัณโรค Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี

ปี ๒๕๖๐ จำนวนทั้งหมด ๖ , ๘๐๐ ราย) จากระบบต่างๆดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุป CMI เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำแนกราย รพ . Excel click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค. 2559 - กพ. 2560 click เพื่อดูรายละเอียด

3.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน มีนาคม 2560

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.969 click ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 click

 

 

 

5.6   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

งานทันตสาธารณสุข

1.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

- I28 R24 ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ( รอผลสำรวจ)

- I29 ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลงาน ร้อยละ 75.07 ( ระดับประเทศ ร้อยละ 28.20 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 64.86) (1.หน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการ. pdf ) click เพื่อดูรายละเอียด

- I30 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ผลงาน ร้อยละ 42.84 ( ระดับประเทศ ร้อยละ 18.63 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 31.02) (2.ประชาชนเข้าถึงบริการ. pdf ) click เพื่อดูรายละเอียด

2.

งาน พอ.สว .

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ . สว . ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

•  วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านห้วยสะเหลา หมู่ที่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น

•  วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม

 

 

 

5.7 กลุ่มงานนิติการ
1.

รายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน เมษายน 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

1.1 กลุ่มงาน คบส. กำหนดจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ระดับอำเภอ เพื่อสรุปผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 และวางแนวทางการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.30 – 16.30 น.

  1.2 กลุ่มงาน คบส. ร่วมกับมูลนิธิสื่อสร้างสุข จัดกิจกรรม โครงการประกวดคลิป VDO “ สวย หุ่นดี ด้วยผักอินทรีย์ โดยเครือข่าย อย.น้อย ” เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชน และ นักเรียน นักศึกษา อย.น้อย มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักภัยอันตรายจากการใช้อาหารเสริม เครื่องสำอาง หรือ ใช้ยาในทางที่ไม่ถูกต้องกำหนดส่งคลิป เข้าประกวด ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 16.00 น.
2.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

2.1 โรงพยาบาลที่มีการปรับแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุเอกซเรย์) ในรอบ 6 เดือนหลัง (ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับแผนการเงิน การคลัง ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560)

ขอให้นำแผนที่ปรับผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ( PTC) ของโรงพยาบาล และให้ส่งข้อมูลการปรับแผน ฯ พร้อมแนบรายงานการประชุม ฯ ส่งเป็นหนังสือราชการ ให้กับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

 

2.2 กลุ่มงาน คบส. กำหนดจัดอบรมความรู้โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ( RDU in Hospital) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2560
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย... พยาบาล ที่ทำการตรวจรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอผู้รับผิดชอบงาน RDU ทุกแห่ง

โซนที่ วัน/เวลา ในการประชุม สถานที่
1

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ห้องประชุม ชั้น 9 ตึก 9 ชั้น
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

2

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล

3

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 4
โรงพยาบาลวารินชำราบ
4

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

 

 

5.9 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ 2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เขตสุขภาพที่ 9 และ 10 : จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ และจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปพัฒนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริม พัฒนาการ เด็กปฐมวัย ทีมตรวจเยี่ยม..ประกอบด้วย ผู้บริหารจากส่วนกลาง,เขตสุขภาพที่่ 9 และ 10

*** ขอความร่วมมืออำเภอม่วงสามสิบ เตรียมนำเสนอผลงานในภาพรวมของโครงการฯ โดย..

รพ.ม่วงสามสิบ เตรียมระบบการส่งต่อ พร้อมข้อมูลให้ตรงกับรายงานใน HDC, รายชื่อเด็กที่รับส่งต่อ และเตรียม รพ.สต.ขมิ้น รวมทั้งศูนย์เด็กเล็กบ้านขมิ้น เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

2.
แผนการเยี่ยมเสริมพลัง MCH สัญจร Click เพื่อดูรายละเอียด
3.
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.10 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.

แจ้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขบุคลากรรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 31 และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น รุ่นที่ 27

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผบก. จำนวน 11 คน และ หลักสูตร ผบต. จำนวน 12 คน ตามประกาศกระทรวงฯ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ดำเนินการยืนยัน การเข้ารับอบรม โดยใช้งบจากเงินบำรุงของหน่วยงาน โดยรับหนังสือส่งตัว เข้ารับการอบรมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร บุคคลฯ

3.

สถาบันพระปกเกล้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 19

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ทำหนังสือประชาสัมพันธ์การสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล ของ ผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลาการ อบรมระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 19 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพระปกเกกล้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kpi.ac.th

 

 

5.11 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำเดือน เมษายน 2560 click เพื่อดูรายละเอียด

2.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุม NCD สัญจร เขตพื้นที่สาธารณสุขระดับโซน ในระหว่างวันที่ 8 – 22 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โซนที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อ.ม่วงสามสิบ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โซนที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อ.กุดข้าวปุ้น

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โซนที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โซนที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเดชอุดม อ.เดชอุดม

3.

การประเมินรับรอง NCD Clinic Plus ปี 2560

3.1 ประเมินรับรองฯ โดยศูนย์วิชาการ เขต 10 ประเมินเป็นภาพอำเภอ แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) ระดับ A,S
2) ระดับ M1, M2, F1 และ
3) ระดับ F2, F3

3.2 จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดตัวแทนรับการประเมินรับรอง 3 อำเภอ ดังนี้

1) ระดับ A , S คือ อำเภอเมือง และโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
รับประเมินจากศูนย์วิชาการเขต วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

2) ระดับ F2, F3 คือ อำเภอเขื่องใน และโรงพยาบาลเขื่องใน
รับประเมินจากศูนย์วิชาการเขต วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

3) ระดับ M1, M2, F1 คือ อำเภอตระการพืชผล และโรงพยาบาลตระการพืชผล
รับประเมินจากศูนย์วิชาการเขต วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 

 

5.12 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
1.

การดำเนินงาน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี

แผนการดำเนินงาน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี จังหวัดอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
1-28 เมษายน 2560 ทีมประเมินระดับอำเภอประเมิน รพ.สต. ทุกแห่งในอำเภอ และรายงานการประเมินให้จังหวัด ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
9 พฤษภาคม 2560 ทีมประเมินระดับจังหวัดประชุมวางแผนการประเมิน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 5 ดี
15 - 31 พฤษภาคม 2560

- ทีมประเมินระดับจังหวัดออกประเมินตามแผน

- ทีมประกันคุณภาพการประเมิน สุ่มประเมินโซนละ 1 แห่ง (ออกพร้อมกับทีมประเมินระดับจังหวัด)
9 มิถุนายน 2560 การประชุมคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ระดับจังหวัด
16 มิถุนายน 2560 จังหวัดส่งผลการคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดส่งเข้ารับการประเมินระดับเขต
2.

การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster:PCC )

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
กำหนดประชุมจัดทำแผนพัฒนา PCC ครอบคลุมทุกอำเภอ ในปี 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

3.

การดำเนินงาน HA

โรงพยาบาล การดำเนินงาน
3.1 รพ.สว่างวีระวงศ
ขอรับการรับรอง ขั้น 2 ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตาม ข้อเสนอ แนะ จากผู้ประเมิน ภายใน 3 เดือน
3.2 รพ.โพธิ์ไทร
ขอรับการรับรอง ขั้น 3 หลัง Pre – Survey ให้ทบทวนผลการ ดำเนินงานและส่งเอกสาร เพื่อขอรับการรับรองใหม่ ภายใน 4 เดือน
3.3 รพ.กุดข้าวปุ้น, รพ.โขงเจียม, รพ.ทุ่งศรีอุดม และ รพ.บุณฑริก

ขอให้ยื่นเอกสารแสดงความจำนงขอรับการรับรอง ขั้น 3 และเอกสาร Part 1-4 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

3.4 รพ.นาตาล,รพ.นาเยีย,รพ.น้ำขุ่น และ รพ.เหล่าเสือโก้ก

ให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับการรับรอง ขั้น 1 พร้อมส่งเอกสาร ข้อมูล Hospital Profile ให้ สรพ. ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

เขตสุขภาพที่ 10 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 เป้าหมาย โรงพยาบาล ขั้น 0,1 และ ขั้น2 จำนวน 10 แห่งๆละ 7 คน โรงพยาบาลที่ต้องรับรองซ้ำในปี 2560 เป้าหมาย จำนวนแห่งละ 2 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน HA คนใหม่ แห่งละ 1 คน ส่งรายชื่อทาง e-mail: a_pitchayapa@hotmail.com ภายใน วันที่ 28 เมษายน 2560

4.

การดำเนินงาน QA

12 พฤษภาคม 2560 - การประชุม CNO-D ในชุมชน และ CNO-SD ใน รพ.สต. เพื่อติดตามงานตามตัวชี้วัด และถอดบทเรียนตาม Function Based และ Agenda Based จากสำนักการพยาบาล

 

 

5.13  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

สรุปผลการประเมิน Green and Clean Hospital เป้าหมาย 29 แห่ง ประเมินแล้ว 26 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ขึ้นไป 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.86 ยังไม่ได้ประเมิน 3 แห่งคือ รพ.พระศรีฯ รพ.มะเร็ง และ รพ.ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพ

2.

การส่งเสริมการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( EHA ) มี เทศบาลสมัครจำนวน 19 แห่ง ซึ่งจะออกประเมินรับรองในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ขอให้ทีมระดับอำเภอ และ รพ.สต.ในพื้นที่ ร่วมการประเมินรับรองด้วย ตามรายละเอียดแผนที่ได้แจ้งไปแล้ว

3.

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 ) 1) พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ได้กำหนด เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยซึ่งมีสาระสำคัญสอดคล้องกับ พรบ.การสาธารณสุข
click เพื่อดูรายละเอียด
2) กฎกระทรวง “สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป” ออกเมื่อ 22 มีนาคม 2560 มีสาระสำคัญที่ การคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง อาคารใหญ่หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ต้องจัดให้มีที่พักขยะ และกำหนดวิธีการกำจัด มูลฝอย ขอให้ศึกษารายละเอียด เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง click เพื่อดูรายละเอียด


 

5.14 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.15 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.16 ศูนย์ธรรมาภิบาล

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.17 กลุ่มงานบริการสุขภา

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.18 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.19 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.20  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไม่มีวาระการประชุม

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.2 โรงพยาบาลชุมชน

 


     
: เรื่องอื่นๆ