<-- -->


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8/2561 วันที่  3  กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.


    วาระก่อนการประชุม

    1. พิธีมอบช่อดอกไม้/เกียรติบัตรแสดงความยินดี
  1.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นระดับประเทศในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 100 ปี
  1.2 บ้านนาหนองทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 10 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
  1.3 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม ชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ 10 โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 
  1.4 มอบใบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี
ชนะเลิศ  ได้แก่ บ้านนาหนองทุ่ง หมู่ที่ 6ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านโนนบก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล
  1.5 มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี 
ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม สพท. เขต 5
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำหว้า ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม   สพท. เขต 3
รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนจิก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ สพท. เขต 4
รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนบุญจิราธร ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร  สพท. เขต 2
    2. พิธีมอบเกียรติบัตร
 

2.1 ผลการประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสุขภาพดีเด่นระดับ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล
รางวัลชมเชย ได้แก่ องค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  2.2 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น คนดีศรีระบาด จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  7 คน
  2.3 การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2561
- หน่วยบริการที่ผ่านการคัดเลือกระดับโซน
- หน่วยบริการที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด
- หน่วยบริการที่ผ่านการคัดเลือกระดับเขตบริการที่ 10


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

   
   

 


   
:รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   7/2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

    :
เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  7/2561

3.1

สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน กรกฎาคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

3.2 ผลการดำเนินงาน TB Click เพื่อดูรายละเอียด 1.ผลการดำเนินงานภาพรวม        2.จำแนกรายอำเภอ
3.3 ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบฯค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)
  3.3.1 ผลการดำเนินงานค่าเสื่อมตามบทเฉพาะกาล (ปี 59 ลงไป) รายละเอียด (click) ผลการดำเนินการ (click)
   3.3.2 ผลการดำเนินงานค่าเสื่อม ปี 60 รายละเอียด (click) ผลการดำเนินการ (click)
  3.3.3 ผลการดำเนินงาน ค่าเสื่อม ปี 61รายละเอียด (click) ผลการดำเนินการ (click)
3.4 Best Practice Click เพื่อดูรายละเอียด


   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี


   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1  กลุ่มงานบริหาร
1 งานการเงิน
 

1. ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
Click เพื่อดูรายละเอียด
โซน 1  - แม่ข่าย ส่งครบ 
- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
- สสอ.    ส่งครบ
โซน 2  - แม่ข่าย  ส่งครบ / งบไม่สัมพันธ์ นาตาล
- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
- สสอ.   ส่งครบ
โซน 3  - แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ / งบไม่สัมพันธ์  สว่างวีระวงศ์
- สสอ. ส่งครบ
โซน 4  - แม่ข่าย ส่งครบ ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม
- สสอ. ส่งครบ

 

2. ผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด
- รพช. แม่ข่ายคะแนนไม่เต็ม 100 คะแนน มีจำนวน 1 แห่ง คือ นาจะหลวย      
- รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คะแนน มีจำนวน 4 แห่ง คือ  เขื่องใน โขงเจียม สว่างวีระวงศ์ เดชอุดม
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน  และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการ บันทึกบัญชี
2. Audit ผลการส่งรายงาน ผลคะแนน ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด ต้องปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่งนั้น

 

3. การส่งงบทดรอง  ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง  บช.11  จังหวัดอุบลราชธานี  Click เพื่อดูรายละเอียด
2.1  งบทดรองประจำเดือน  กันยายน  2560 –  มีนาคม  2561  ส่งครบทุกแห่ง
2.2  งบทดรองประจำเดือน  เมษายน  2561       ส่งครบทุกแห่ง 
2.3  งบทดรองประจำเดือน  พฤษภาคม  2561  ส่งครบทุกแห่ง
2.4  งบทดรองประจำเดือน  มิถุนายน  2561     ส่งครบทุกแห่ง
2.5  งบทดรองประจำเดือน  กรกฎาคม 2561     ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
กำกับ  ติดตาม  การส่ง  บช.11  สำหรับหน่วยบริการที่ยังไม่นำส่ง  ให้เร่งดำเนินการนำส่งรายงาน  ประจำเดือน สิงหาคม 2561  ภายในวันที่  10 กันยายน 2561 เพื่องานการเงินฯ  สสจ. จะดำเนินการตรวจสอบ และนำเข้าระบบ  GFMIS  ภายในวันที่  15  กันยายน  2561

  4. การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
4.1 ผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน กรกฎาคม  2561  มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด
- เดือน มิถุนายน 2561   โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ สำโรง  ทุ่งศรีอุดม
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ  3  คือ  ๕๐พรรษาฯ  โขงเจียม และวารินชำราบ
- เดือน กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ทุ่งศรีอุดม
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ  4  คือ   โขงเจียม  สำโรง 
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ  ๕๐พรรษา วารินชำราบ และพิบูลมังสาหาร
4.2  รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2561Click เพื่อดูรายละเอียด
สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2560  เปรียบเทียบกับ กรกฎาคม 2561  เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น
เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมิน การเงินการคลังตนเอง ในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง จากข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2561 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3  วารินชำราบ       - 79.67  ล้านบาท
โซน 1  50พรรษาฯ          - 52.13  ล้านบาท
โซน 3  โขงเจียม             -   6.81  ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  เดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย  น้ำยืน และน้ำขุ่น
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3   วารินชำราบ        110.63  ล้านบาท
โซน 1   ๕๐ พรรษาฯ           85.65  ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม                   79.74  ล้านบาท
โซน 2   ตระการพืชผล       57.52  ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุ รายการที่ไม่เป็นไปตามแผน ตลอดจนควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด
 

5. รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือClick เพื่อดูรายละเอียด
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราการ เพียงวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 8,302,145.00 บาท มีผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้  กำกับ  ติดตาม  เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน

 

6. รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน Non uc ปี2561 (ส่วน สสอ.) Click เพื่อดูรายละเอียด
สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน Non Uc ปี 2561 ที่จัดสรรให้ สสอ. แห่งละ 300,000บาท เพียงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 พบว่า.. ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ  95.39% ขอให้ สสอ.ที่ีผลการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน เร่งตรวจสอบและดำเนินการโดยด่วน

5.2 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     1 การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรตาม PCC Click เพื่อดูรายละเอียด
     2 แพทย์ประจำบ้าน62 รอบ 2 ประชุม 28 Click เพื่อดูรายละเอียด
     3 สรุปผลการดำเนินงานใช้งบประมาณ sp ปี 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด
     4 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ปี 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด
   
5.3 กลุ่มงานนิติการ
     1 รายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  Click เพื่อดูรายละเอียด 
5.4 ศูนย์ธรรมาภิบาล
  ไม่มีวาระแจ้ง
5.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   1 กรอบวงเงินการจัดทำแผนค่าเสื่อม 70 % ปี 62 (click) กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ค่าเสื่อม ปี 62 (click)
   2 กรอบวงเงินการและนโยบายการจัดทำแผนค่าเสื่อม 20 %ระดับจังหวัด ปี 62 สสจ.อุบลราชธานี (click) แบบฟอร์มคำขอ (click)
   3 กรอบวงเงินการและนโยบายการจัดทำแผนค่าเสื่อม 10 %ระดับเขต (click) แบบฟอร์มคำขอ (click)
5.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสาร
  1 โครงการสมุดสุขภาพประชาชน (Health for You : H4U)
 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการ ให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยบูรณาการระบบประวัติสุขภาพผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมต่อกันทั่วประเทศ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของตนได้
Click
 เพื่อดูรายละเอียด

  7ขั้นตอน Health4U   การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ  คำชี้แจง  ระเบียบ กสธ.  หนังสือแจ้งระเบียบ  สมุดสุขภาพ   Digital Framwork

5.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
      1 สรุป CMI ปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายเดือน รายรพ . Excel Click เพื่อดูรายละเอียด
      2 ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายเดือน ราย โรงพยาบาล
 

2.1 ข้อมูลผู้ป่วยใน เขต 10 ปีงบประมาณ 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด
2.2 ข้อมูลผู้ป่วยใน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561   Click เพื่อดูรายละเอียด

      3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2561
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.961  Click เพื่อดูรายละเอียด    ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997   Click เพื่อดูรายละเอียด
       4 กำหนดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 วันที่  4 กันยายน 2561  เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.8 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  ไม่มีวาระแจ้ง
5.9 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
  ไม่มีวาระแจ้ง
5.10 กลุ่มงานควบคุมโรค
     1 สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่  โรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่
Click เพื่อดูรายละเอียด
- อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ  Click เพื่อดูรายละเอียด  
- หมู่บ้านที่พบการระบาดไข้เลือดอออกเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)  Click เพื่อดูรายละเอียด
     2 สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค Click เพื่อดูรายละเอียด
- ข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรค จำแนกรายอำเภอ  Click เพื่อดูรายละเอียด
5.11 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
     1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดกิจกรรมตรวจยืนยันผลมะเร็ง โดยวิธีส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อตรวจทางทวารหนัก (Screening colono cancer bycolonoscopy) ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ด้วย Fit test แล้วมีผลเป็น บวก จำนวน 250 ราย ในระหว่างวันที่ 
6 -7 กันยายน  2561  ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล โดยได้รับการสนับสนุน บุคลากรจากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
5.12 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
   1 ผลการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือน สิงหาคม 2561 รายละเอียด (click) สรุปภาพรวม (click)
   2 การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEรายละเอียด (click) สรุปภาพรวม (click)
5.13 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
     1 สรุปความก้าวหน้าโครงการหมวกกันน็อค 100,000  ใบ จังหวัดอุบลราชธานี   Click เพื่อดูรายละเอียด
   
5.14 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561)
  1.1 ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54  Click เพื่อดูรายละเอียด
ผลงานร้อยละ 87.53 (ระดับประเทศ ร้อยละ 81.90 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 85.41) 
  1.2 ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 80.47  (ระดับประเทศ ร้อยละ 58.67 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 84.20) อยู่ในระหว่างดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม รายละเอียดแยกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด
  1.3 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 52.34 (ระดับประเทศ ร้อยละ 28.29 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 43.01) รายละเอียดแยกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด
5.15 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
     1 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย
  1.1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข แจ้งแผนการเก็บตัวอย่างผักผลไม้ ที่ใช้ปรุงประกอบอาหาร ในโรงครัวโรงพยาบาล และตัวอย่างเกลือบริโภคจากร้านค้าในโรงพยาบาล และที่ใช้ปรุงประกอบอาหาร ในโรงครัวโรงพยาบาล เพื่อส่งหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร  เขตสุขภาพที่ 10  ตรวจวิเคราะห์ ประจำเดือนกันยายน 2561 ในวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยขอให้เก็บตัวอย่างผักผลไม้ ไม่เกิน 2 ตัวอย่าง ต่อโรงพยาบาล และตัวอย่างเกลือบริโภค อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง/โรงพยาบาล (ส่งตรวจวิเคราะห์ได้ ไม่จำกัด จำนวนตัวอย่าง) นำส่งที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี ไม่เกินเวลา 12.00 น.
1.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบล ราชธานี ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น.
     1.3 สรุปผลการดำเนินงาน กรณีแซนวิชไส้หมูหยองปลอม (click)
     2 งานทะเบียนใบอนุญาต
  2.1 กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลฯ  ครั้งที่ 4/2561  ในวันที่ 6 กันยายน 2561 
เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีสถานพยาบาลที่เข้าพิจารณาเพื่ออนุญาตรายใหม่  และ แจ้งเลิกกิจการ
2.2 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.    ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
      3 งานบริหารเวชภัณฑ์
  3.1 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครั้งที่ 2/2561      ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิยา ปีงบประมาณ 2562
3.2 สรุปผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล  ของโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด
   
5.16 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
  ไม่มีวาระแจ้ง
5.17 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ
     1 วันที่ 10 กันยายน 2561 ประชุมมาตรฐาน HA ฉบับใหม่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อบ.
     2

วันที่ 13 กันยายน 2561
1. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน PMQA เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ
สนง.สสจ.อบ. Click เพื่อดูรายละเอียด
2. วันที่ 13 กันยายน 2561 ประชุมร่วมกับสำนักกองการพยาบาล เพื่อติดตามการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย
Intermediate Care เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

     3 สรุปผลการดำเนินงานเยี่ยมบ้านรายอำเภอด้วยโปรแกรม Thai COC Click เพื่อดูรายละเอียด
     4

สรุปการส่งแผนแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่
- แผนงาน / โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่ (แผน 1 ปี : กำหนดส่ง 31 พ.ค.61 ) 15 อำเภอ
ได้แก่ เขื่องในฯ, ดอนมดแดง, ตาลสุม, ตระการฯ, เขมราฐ, นาตาล, กุดข้าวปุ้น, วารินฯ, พิบูลฯ, โขงเจียม   สิรินธร, สำโรง, นาเยีย, เดชอุดม และทุ่งศรีอุดม
- ส่งแผนคำของบบูรณาการจังหวัด  (แผน 4 ปี) : 6 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ, กุดข้าวปุ้น, เดชอุดม, ตระการฯ   สำโรง และนาเยีย  

5.18 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ไม่มีวาระแจ้ง
5.19 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
  ไม่มีวาระแจ้ง
5.20 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
  ไม่มีวาระแจ้ง
5.21 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข
  ไม่มีวาระแจ้ง

     : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

 


     
: เรื่องอื่นๆ