<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.


    วาระก่อนการประชุม

1. มอบเกียรติบัตรเครือข่ายเด็กไทยฟันดีที่ผ่านการคัดเลือกระดับยอดเยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560   : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ        
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  12/2559  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 12
/2559

 

สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มกราคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด   
: เรื่องจาก รพศ. รพท.และศูนย์วิชาการ
4.1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม )
4.3

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

4.4

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

4.5

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4.6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.7

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

4.8

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

4.9

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี

4.10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

4.10

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4.11

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

งานการเงิน

1.การส่งงบทดลอง

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
Click เพื่อดูรายละเอียด

โซน 1 - แม่ข่าย งบไม่สัมพันธ์ ดอนมดแดง

-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ

-สสอ. ไม่ส่ง ม่วงสามสิบ เหล่าเสือโก้ก

โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ

-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ ตระการพืชผล

-สสอ. ส่งครบ

โซน 3 - แม่ข่าย งบไม่สัมพันธ์ สิรินธร พิบูลมังสาหาร

-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ พิบูลมังสาหาร

-สสอ. ไม่ส่ง โขงเจียม

โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ

-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม

-สสอ. ไม่ส่ง เดชอุดม

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)Click เพื่อดูรายละเอียด

-รพช. แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100 มี 4 แห่ง คือ นาจะหลวย ดอนมดแดง เดชอุดม และนาตาล

-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี 9 แห่ง คือ โขงเจียม นาจะหลวย ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น ม่วงสามสิบ พิบูลมังสาหาร สำโรง เดชอุดม เมือง

 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนน เป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

 

2 . การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

2.1 . ผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน กันยายน 2559 มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

เดือนธันวาคม 2559 ไม่มีโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7

 

2.2 .รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือน มกราคม 2560  Click เพื่อดูรายละเอียด

สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับ ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย ประเมินการเงิน การคลัง ตนเอง กำกับ ติดตาม ตลอดจนการบริหารการเงินการคลัง

จากข้อมูลเดือนธันวาคม 2559 พบว่า...
กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 3 วารินชำราบ     -61.43 ล้านบาท

โซน 1 50 พรรษาฯ       -34.83 ล้านบาท

โซน 4 เดชอุดม            -17.96 ล้านบาท

โซน 3 สำโรง                  -7.26 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ บุณฑริก เขมราฐ น้ำยืน และน้ำขุ่น

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 4 เดชอุดม      110.16 ล้านบาท

โซน 3 วารินชำราบ 98.36 ล้านบาท

โซน 2 50พรรษาฯ    74.18 ล้านบาท

โซน 1 ตระการพืชผล   60 ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ

ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง โดยวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และรายจ่าย เพื่อหาสาเหตุ
รายการ ที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งต้องควบคุม กำกับ อย่างเข้มงวด

 

3. การประเมินการบริหารการเงินการคลังคุณภาพบัญชี

3.1. แจ้งแผนการประเมินการบริหารการเงินการคลัง FAI กำหนดให้ประเมิน “ภายในเขต ข้ามจังหวัด” สำหรับไตรมาสที่ 1/2560 กำหนดประเมิน ดังนี้...

1. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยทีมจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 15 แห่ง
2. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยทีมจังหวัดยโสธร จำนวน 11 แห่ง (ตามตารางแผน) ขอให้โรงพยาบาลเป้าหมายเตรียมแฟ้มเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก 4 เรื่อง ตามเกณฑ์ และผู้รับผิดชอบงาน เพื่อรับการประเมินและตอบข้อคำถาม จากทีมประเมิน ที่ ห้องประชุม สสจ.

 

3.2.แจ้งแผนประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติและคุณภาพบัญชี ตามเกณฑ์เขตสุขภาพที่ 10

ประเมินโดยทีม “ภายในจังหวัด” ระหว่าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 – 9 มิถุนายน 2560 (ตามตารางแผนฯ) ขอให้ทีมประเมิน และโรงพยาบาลที่รับการประเมิน เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจประเมิน ตามแผนที่กำหนดต่อไป

 

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.
การตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560 Click เพื่อดูรายละเอียด  1   กำหนดการ 2  สรุปประเด็นตรวจ
2.

การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2560 (สป.สัญจร)

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์

3.

การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยที่ได้รับ พระราชทานนาม ประจำปีงบประมาณ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมือเท้าปาก Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ปี 2560  Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2560 จำนวนทั้งหมด 6,800 ราย) Click เพื่อดูรายละเอียด

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุป CMI เดือน ธันวาคม 2559 จำแนกราย รพ. Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค – ธค 59 Click เพื่อดูรายละเอียด

1) SumAdjRW รายจังหวัด

2) จำนวนส่งข้อมูล

3) SumAdjRW รายโรงพยาบาล

4) ชดเชยรายจังหวัด

5) ชดเชยรายโรงพยาบาล

6) ข้อมูลส่งทันเวลารายโรงพ ยาบาล

7) CMI ตค - ธค 59

3.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน ธันวาคม 2560

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.973 Click เพื่อดูรายละเอียด  ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.6   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

งานทันตสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 มกราคม 2560)

1.1 ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52

โดย 6 เดือนแรก ประเมินการเข้าถึงบริการทันตกรรมเด็ก 0-12 ปี

ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 24.06 (ระดับประเทศ ร้อยละ 24.4 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 23.61)
Click เพื่อดูรายละเอียด

 

1.2 ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 23.66 (ระดับประเทศ ร้อยละ 19.28 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 19.45)
Click เพื่อดูรายละเอียด
 

 

1.3 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 23.96 (ระดับประเทศ ร้อยละ 9.76 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 15.22)
Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

งาน พอ.สว .

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ . สว . ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

•  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านเปือย หมู่ที่ 8 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน

•  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่

 

 

 

5.7 กลุ่มงานนิติการ
1.

รายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

  1.1 กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 

1.2 กองควบคุมวัตถุเสพติดได้จัดทำโครงการให้ความรู้ด้านวัตถุเสพติดของสถานพยาบาลส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นการดำเนินการเพื่อให้ความรู้กับผู้ขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยขน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์และ
ยาเสพติด ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมทอแสง ซิตี้ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ทั่วไป ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 100 คน

2.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และงานอาหารปลอดภัย

 

2.1 หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 จะดำเนินการตรวจสอบ หายาฆ่าแมลง ในพืชผักผลไม้ จากโรงครัวของโรงพยาบาล และตลาดนัดสีเขียว ของกลุ่มเครือข่ายเกษตร อินทรีย์ ที่จำหน่าย ณ โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

  2.2 หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 10 จะดำเนินการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ตามตัวชี้วัดร้อยละของเนื้อสัตว์สด มีความปลอดภัยจากการปลอมปนสาร เร่งเนื้อแดง ***โดยขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์สดจากโรงครัวของโรงพยาบาล และตลาดสด ส่งตัวอย่างมาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สนง.สสจ.อบ ในระหว่าง
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 10 ตรวจหาสาร เร่งเนื้อแดงต่อไป
3.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

 

3.1 ขอให้โรงพยาบาล ตรวจสอบ ตัวชี้วัด RDU 20 ตัวชี้วัด ในระบบ cockpit
(http://203.157.166.27/cockpit60/index2.php คลิ๊ก กลุ่มตัวชี้วัด Service plan) ว่ามีการบันทึกข้อมูล ใน 43 แฟ้ม ของ รพ . และ รพ.สต. ถูกต้องหรือไม่ เพื่อการประมวลผลที่ถูกต้อง

  3.2 โรงพยาบาล ที่ยังไม่ส่งรายงานบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุเอกซเรย์) รายไตรมาส 1/2560 ฉบับหนังสือราชการ และผ่านระบบ Online กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการส่งโดยเร่งด่วน (รายงานการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อร่วมรายไตรมาส
ทุกสิ้นไตรมาส ตาม link ต่อไปนี้ http://phdb.moph.go.th/hssd1/)
User name ; Password ;  ตามที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละรพ. ส่งเรื่องขอรหัส
 

3.3 ตามมติการประชุม คณะทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เห็นชอบให้มีการประเมินความรู้ อสม. ผู้นำชุมชน ในเรื่องการใช้ยา
อย่าง สมเหตุผล ในโรคทางเดินหายใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน และโรคท้องเสียเฉียบพลัน

ในการนี้***ขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งส่งชื่อ รพ.สต. เป้าหมาย อำเภอละ 1 รพ.สต. เพื่อเป็นตัวแทนประเมินความรู้ดังกล่าว ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (สื่อจังหวัดจะมีการสนับสนุน)

 

 

 

5.9   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
1.

การจัดการขยะติดเชื้อ

โรงพยาบาลในสังกัด สป. มีขยะติดเชื้อวันละ 2.2 ตัน (รพ.สปส. 1.4 ตัน) ส่งกำจัดที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ 17 แห่ง ส่งบริษัทเอกชน 9 แห่ง มีข้อสังเกตที่คือ   

 

1.1 การจัดทำสัญญา พบว่า ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กรมอนามัยกำหนด ขาดเนื้อหาส่วนที่เป็นสาระสำคัญเช่น มาตรฐานของรถเก็บขน อุปกรณ์ป้องกันบุคคล มาตรฐานสถานที่กำจัด(เตาเผาขยะติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน)

 

1.2 ไม่ทำสัญญา แต่ทำเป็นการตกลงจ้างรายเดือน

  1.3 ใบกำกับการเก็บขน( Manifest System ) เพื่อแสดงให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจว่าขยะที่เก็บไปมีการกำจัดทั้งหมด
  ข้อเสนอ... ให้โรงพยาบาลมีการจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ไม่ขาดส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยติดตาม กำกับการเก็บขนให้ครบถ้วน เพื่อลดความเสี่ยงที่ขยะจากโรงพยาบาล จะไม่ไปถึงเตาเผา
2.

การประเมิน Green and Clean Hospital

 

การพัฒนา Green and Clean Hospital 2560 กำหนดเป้าหมายโรงพยาบาลจำนวน 29 แห่ง (สป. 26 แห่ง และ รพ.มะเร็ง รพ.พระศรีมหาโพธิ์ และ รพ.อนามัยแม่และเด็ก) พบว่า..

ดำเนินการประเมินตนเอง 26 แห่ง ร้อยละ 89.66

ยังไม่ส่งแบบประเมินตนเอง 3 แห่ง (และ รพ.มะเร็ง รพ.พระศรีมหาโพธิ์ และ รพ.อนามัยแม่และเด็ก )

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 1 แห่ง ระดับดี 3 แห่ง ระดับพื้นฐาน 16 แห่ง ไม่ผ่าน 6 แห่ง

รวมผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 68.97 (เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75) Click เพื่อดูรายละเอียด

ปัญหาที่พบจากการนิเทศงาน*** ที่ต้องมีการพัฒนา คือ ส้วมยังไม่ได้มาตรฐาน HAS และส้วมผู้พิการ ที่พักขยะ ( 2 แห่ง) และ สุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล(โรงอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการทำอาหาร ผู้ป่วย)

 

 

 

5.10 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไตรมาส 1 จ.อุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.11 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

การสุ่มสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ช่วงอายุ 9,18,30,42 เดือน ภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย ค้นหาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเด็ก ในแต่ละพื้นที่และนำมา แก้ไขปัญหา จ.อุบลราชธานีจะดำเนินการสุ่มสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ ในวันที่ 7 อำเภอ ( 30% ของอำเภอและ 30% ของ รพ.สต.) ขอให้พื้นที่เป้าหมายได้เตรียมเด็ก 4 กลุ่มอายุๆ ละ 2 คน รวม 8 คน/รพ.สต. เพื่อรับการสุ่ม สำรวจ

 

 

 

5.12 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในสาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

2.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุม วิชาการ เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา งานคุณภาพโรงพยาบาลตา ม มาตรฐาน HA โดยมีเป้าหมายเป็นทีม QRT จังหวัดอุบลฯ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA กับเครือข่าย ( Node )
รพ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

3.
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลในงานเวชปฏิบัติครอบครัว และงานบริการ พยาบาลในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้รับผิดชอบงานเวชปฏิบัติครอบครัว และงานบริการพยาบาล ในชุมชน จาก โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ณ ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมการพัฒนาความสุขในองค์กรและการนำ Core Value MOPH ไปใช้ในบุคลากร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 1.ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรในสสอ./รพช.ทุกแห่งๆละ 1 คน
2.ตัวแทน รพสต.ใน 4 โซนๆละ 1 คน
3.กลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสสจ.อบ.
รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมการพัฒนาระบบและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
1.ผู้รับผิดชอบ งานสารสนเทศ หัวหน้าพยาบาล
2.ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ทุกสาขา จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
3.โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ณ ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

6.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผู้นิเทศงานทางการพยาบาลระดับจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
1.ผู้นิเทศงานทางการพยาบาล ทั้ง 11 สายงาน จากโรงพยาบาลทั่วไป
2.ตัวแทนโซนจากโรงพยาบาลชุมชน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

7.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ
2. ทีมประเมินระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

8.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการพัฒนาสร้างเสริมความสุข คนทำงาน เพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจและศึกษาคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขในกลุ่มคน ที่ทำงาน และขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมตอบแบบ
สอบถาม จำนวน 30 ชุด จึงขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสำรวจดังกล่าว โดยจะขออนุญาตแจกในที่ประชุม และจัดส่งภายในวันนี้

 

 

 

5.13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.

รายงานสถานการณ์ข้อมูลสาเหตุการตาย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559 click เพื่อดูรายละเอียด

2.
สรุปข้อมูลการรับ-ส่งต่อ จากระบบ refer link   

 

 

 

5.14  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด click เพื่อดูรายละเอียด


 

 

5.15 กลุ่มงานบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.16 ศูนย์ธรรมาภิบาล

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.17 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.18 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 


     
: เรื่องอื่นๆ