การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 / 2560
(ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560)
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี