การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี