วาระการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 31 มีนาคม 2559
Slide ประกอบการประชุมคณะกรรมการ 31 มีนาคม 2559
แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและจัดหาฯ
สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 31 มีนาคม 2559