ข้อมูลพื้นฐาน
้อมูลทั่วไปจังหวัดอุบลราชธาน        
สถานะสุขภาพจังหวัดอุบลราชธาน        

จำนวนประชากรจังหวัดอุบลราชธานี ตามทะเบียนราษฎร์
ปี 2535     ปี 2536     ปี 2537     ปี 2538     ปี 2539     ปี 2540
ปี 2541     ปี 2542     ปี 2543     ปี 2544     ปี 2545     ปี 2546
ปี 2547     ปี 2548     ปี 2549     ปี 2550     ปี 2551     ปี 2552
ป ี2553     ปี 2554     ปี 2555     ปี 2556     ปี 2557     ปี 2558
ปี 2559

       
ประชากรเป้าหมายหลัก        
ข้อมูลโรงเรียน และจำนวนนักเรียน        
เขตการปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี        
พื้นที่ความมั่นคง ปี 2556        
ข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธาน        
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556        
ข้อมูลหมูบ้าน อพป.        
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559        
           
ข้อมูลด้านระบบสุขภาพ
จำนวนสถานพยาบาล/ คลินิกเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานีแยกตามลักษณะสถานพยาบาล ปี 2558        
สาเหตุการตายของประชากรจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2546 - 2558        
สถิติสาธารณสุข ปี 2559