โครงการภารกิจหน่วยงานส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
การใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
   
  การทดสอบระบบ web Conference 8 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลด Software การติดตั้งโปรแกรม web conference
คู่มือการใช้งานระบบ web conference
   
  การประชุมเพื่อการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 7 ธันวาคม 2560
รหัสหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
แบบฟอร์ม A1
Slide นำเสนอการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 7 ธันวาคม 2560
การแบ่งภารกิจการ Audit ข้อมูล รอบที่ 1 / 2560
มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ.2559
Download โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน